รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1396
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต: กรณีศึกษา ระบบ SCADA software
Creator ณัฐพล เพิ่มพงศาเจริญ
Contributor อัญณิฐา ดิษฐานนท์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การยอมรับเทคโนโลยี ,เทคโนโลยีดิจิทัล ,ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ,Technology acceptance ,Digital technology ,Manufacturing industry ,Supervisory control and data acquisition (SCADA)
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต กรณีศึกษาระบบSCADA Software โดยมีระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) (2) การพัฒนาแนวคิดและโมเดลงานวิจัย (3) การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล (4) การทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และ (5) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย ทั้งนี้จากผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1)บริบทด้านเทคโนโลยี (Technological context) (2) บริบทด้านองค์กร (Company SMEs context) (3) บริบทด้านสภาพแวดล้อม (Environment context) โดยผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ทำให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณัฐพล เพิ่มพงศาเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต: กรณีศึกษา ระบบ SCADA software. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ณัฐพล เพิ่มพงศาเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต: กรณีศึกษา ระบบ SCADA software. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ณัฐพล เพิ่มพงศาเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต: กรณีศึกษา ระบบ SCADA software. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.