รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1395
Title การวิจัยเชิงประจักษ์การยอมรับหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Creator นนทวรลักษณ์ ยันตรปกรณ์
Contributor อรพรรณ คงมาลัย, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ความตั้งใจเรียนปริญญาโทหลักสูตรออนไลน์ ,อีเลิร์นนิ่ง ,เจเนอเรชันแซด ,Intention to online master's degree program ,E-learning ,Generation Z
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิจัยเชิงประจักษ์การยอมรับหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนำผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพัฒนาการกลยุทธ์และการขยายฐานผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง โดยมีกรอบแนวความคิดที่ประยุกต์จากแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี ความสำเร็จของระบบสารสนเทศ แรงจูงใจ ลักษณะเฉพาะของเจเนอร์ชั่นแซด วิธีการสำรวจเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิจำนวน 521 คนจากผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สามและสี่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบและแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า โดยปัจจัยทางด้านการรับรู้การใช้งานง่ายมีค่าอิทธิพลสูงที่สุด เนื่องจากปัจจัยด้านการรับรู้การใช้งานง่ายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นนทวรลักษณ์ ยันตรปกรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การวิจัยเชิงประจักษ์การยอมรับหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นนทวรลักษณ์ ยันตรปกรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การวิจัยเชิงประจักษ์การยอมรับหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นนทวรลักษณ์ ยันตรปกรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การวิจัยเชิงประจักษ์การยอมรับหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.