รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1394
Title การยอมรับการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจที่มิใช่อาหาร (non-food)
Creator ภูริณัฐ สิทธิตนเอง
Contributor อัญณิฐา ดิษฐานนท์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ,ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ,การขายออนไลน์ ,Adoption of e-commerce ,Small and medium enterprise ,SMEs ,Electronic commerce ,Online selling
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับการขายสินค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม บริบทสินค้าที่มิใช่อาหาร ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของแบบสอบถาม (questionnaire) 3) วิเคราะห์ผลทางสถิติ และ 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย (Analysis and Conclusion) จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบการยอมรับการขายสินค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ลักษณะของ E-Commerce 2) คุณสมบัติของ SMEs และ 3) ปัจจัยภายนอก โดยผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่มิใช่อาหารให้เข้าสู่ออนไลน์มากขึ้นและเพื่อเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภูริณัฐ สิทธิตนเอง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การยอมรับการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจที่มิใช่อาหาร (non-food). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภูริณัฐ สิทธิตนเอง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การยอมรับการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจที่มิใช่อาหาร (non-food). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภูริณัฐ สิทธิตนเอง และผู้แต่งคนอื่นๆ. การยอมรับการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจที่มิใช่อาหาร (non-food). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.