รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1393
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อทองรูปพรรณผ่านการไลฟ์สดออนไลน์ในแอพพลิเคชันเฟซบุ๊ก: กรณีศึกษา ร้านทองแห่งหนึ่ง
Creator ธนภรณ์ แสงทองสกุลเลิศ
Contributor จิโรจน์ บุรณศิริ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การเลือกซื้อทองรูปพรรณ ,การไลฟ์สดออนไลน์ในแอพพลิเคชันเฟซบุ๊ก ,การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ,ส่วนประสมทางการตลาด ,ประชากรศาสตร์ ,ความไว้วางใจ ,ทัศนคติ ,Gold jewelry purchase decision ,Online live chat in Facebook application ,Perceived usefulness ,Marketing mix ,Demography ,Trust ,Attitude
Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อทองรูปพรรณผ่านการไลฟ์สดออนไลน์และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณผ่านการไลฟ์สดออนไลน์ในแอพพลิเคชันเฟซบุ๊กของกรณีศึกษาร้านทองแห่งหนึ่งโดยใช้ทฤษฎีแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model: TAM) ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทฤษฏีด้านประชากรศาสตร์ (Demography) แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ (Trust) และแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) โดยมีปัจจัยหลัก 5 ตัว ได้แก่ (1) การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (3) ส่วนประสมทางการตลาด (4) ความไว้วางใจ (5) ทัศนคติ และมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา และอาชีพ โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคคลที่เคยซื้อทองรูปพรรณผ่านการไลฟ์สดออนไลน์ในแอพพลิเคชันเฟซบุ๊กของเพจเฟซบุ๊กร้านทองแห่งหนึ่ง จำนวน 411 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อทองรูปพรรณผ่านการไลฟ์สดออนไลน์ในแอพพลิเคชันเฟซบุ๊ก คือ ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน, ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์, ปัจจัยความไว้วางใจ และปัจจัยทัศนคติ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธนภรณ์ แสงทองสกุลเลิศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อทองรูปพรรณผ่านการไลฟ์สดออนไลน์ในแอพพลิเคชันเฟซบุ๊ก: กรณีศึกษา ร้านทองแห่งหนึ่ง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ธนภรณ์ แสงทองสกุลเลิศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อทองรูปพรรณผ่านการไลฟ์สดออนไลน์ในแอพพลิเคชันเฟซบุ๊ก: กรณีศึกษา ร้านทองแห่งหนึ่ง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ธนภรณ์ แสงทองสกุลเลิศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อทองรูปพรรณผ่านการไลฟ์สดออนไลน์ในแอพพลิเคชันเฟซบุ๊ก: กรณีศึกษา ร้านทองแห่งหนึ่ง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.