รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1392
Title การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมรับการซื้ออาหารสด (fresh food) ผ่านระบบออนไลน์
Creator กชมน แคบำรุง
Contributor อัญณิฐา ดิษฐานนท์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ,ตลาดสด ,อาหารสด ,ตลาดสดออนไลน์ ,E-commerce ,Fresh market ,Fresh food ,Fresh market online
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมรับการซื้ออาหารสดผ่านระบบออนไลน์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) (2) การพัฒนาแนวคิดและโมเดลงานวิจัย (3) การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล (4) การทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และ (5) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบการยอมรับการซื้ออาหารสดผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) คุณภาพของระบบ (System Quality) 2) คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) 3) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) 4) การรับรู้ถึงความง่าย (Perceived ease of use) 5.การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived usefulness) และ 6) สภาพแวดล้อม (Social Environment) การวิจัยในครั้งนี้เลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เคยใช้งานตลาดสด โดยผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการซื้อสินค้าในตลาดสดผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กชมน แคบำรุง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมรับการซื้ออาหารสด (fresh food) ผ่านระบบออนไลน์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กชมน แคบำรุง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมรับการซื้ออาหารสด (fresh food) ผ่านระบบออนไลน์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กชมน แคบำรุง และผู้แต่งคนอื่นๆ. การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมรับการซื้ออาหารสด (fresh food) ผ่านระบบออนไลน์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.