รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1386
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์ของหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Creator จิราภา เจริญกิจใจธรรม
Contributor จิโรจน์ บุรณศิริ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การเลือกซื้อสินค้า ,กลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ของหมู่บ้าน ,การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ,ส่วนประสมทางการตลาด ,ความไว้วางใจ ,ทัศนคติ ,Purchase decision ,Village group in LINE application ,Perceived usefulness ,Marketing mix ,Trust ,Attitude
Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์ของหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านกลุ่มหมู่บ้านในแอพพลิเคชั่นไลน์ของหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ (Trust) และแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) โดยมีปัจจัยหลัก 5 ตัว ได้แก่ (1) การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (3) ส่วนประสมทางการตลาด 4 Ps (4) ความไว้วางใจ (5) ทัศนคติ และมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และอาชีพ โดยใช้วิธีการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคคลที่เคยซื้อสินค้าผ่านกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์ของหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 407 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพรรณนา การวิเคราะห์เชิงอนุมาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์ของหมู่บ้านคือ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน, ส่วนประสมทางการตลาด, ความไว้วางใจ, และทัศนคติ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

จิราภา เจริญกิจใจธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์ของหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
จิราภา เจริญกิจใจธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์ของหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
จิราภา เจริญกิจใจธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์ของหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.