รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1339
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
Creator ธวัชชัย หยุบแก้ว
Contributor โสภารัตน์ จารุสมบัติ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ธนาคารต้นไม้ ,การดำเนินโครงการ ,การมีส่วนร่วมของชุมชน ,Tree bank ,Project implementation ,Community participation
Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานการสร้างพื้นที่สีเขียวของการดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ ตลอดจนเสนอแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ในอนาคต และเป็นแนวทางพัฒนาแก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่และภูมิภาค รวมถึงผู้นำชุมชนและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและจำแนกตามประเด็นปัจจัยที่สำคัญ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ของ ธ.ก.ส. มากที่สุดคือการวางแผนงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.29 รองลงไปคือการสื่อสาร การมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบกิจกรรม การบริหารและการติดตาม สิ่งแวดล้อมหรือฐานทรัพยากร ประเพณี วัฒนธรรม นโยบายรัฐ และกฎหมาย ตามลำดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 87.50, 85.71, 78.57, 75.00 57.14, 53.57, 48.21 และ 41.07 ตามลำดับ ซึ่งการวางแผนงานโครงการถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะเปรียบเสมือนเป็นพิมพ์เขียวของโครงการ ช่วยทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเห็นกระบวนการหรือภาพของการทำงานตลอดทั้งห่วงโซ่ของกระบวนการดำเนินงาน และสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินโครงการได้ด้วย สำหรับปัญหาและอุปสรรคพบว่าทุกปัจจัยยังคงมีช่องว่างซึ่งเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จ จากผลของการศึกษาในครั้งนี้ ธ.ก.ส. จะสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการในลักษณะเดียวกัน เพื่อลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการของธนาคารต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธวัชชัย หยุบแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ธวัชชัย หยุบแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ธวัชชัย หยุบแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.