รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1338
Title แนวทางการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
Creator ธนกร เชื้อเมืองพาน
Contributor วสันต์ เหลืองประภัสร์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword เครือข่ายข่าวภาคประชาชน ,การมีส่วนร่วมของประชาชน ,ความมั่นคงแห่งรัฐ ,Public news network ,Public engagement ,State security
Abstract การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายข่าวภาคประชาชน และปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงาน เพื่อแสวงหาข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่ แนวทางในการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาดำเนินการเลือกใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Study) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key - informant) ได้แก่ ผู้บริหารงานของ กอ.รมน. ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานการข่าว และเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ในฐานะผู้กำกับดูแลหน่วยงาน และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ในฐานะผู้ประสานงานและผู้ปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ของ กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2563 และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารผลการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการรูปแบบด้านบริบทโครงสร้าง เครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง ของ กอ.รมน. เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ของ กอ.รมน. กระบวนการในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร (ชรต.สขว.กอ.รมน.) ในปฏิบัติการภารกิจด้านการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสารที่ต้องปฏิบัติในฐานะผู้ให้ข่าว และรายงานการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา หรือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการข่าวของ กอ.รมน. ปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมทั่วประเทศ มีการจัดการอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ด้านการข่าวของ กอ.รมน.ภาค 1-4 และ กอ.รมน.จังหวัด รวมทั้ง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง เป็นการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการข่าวที่มีแหล่งข่าวประชาชนเป็นผู้ให้ข่าว มีการบริหารจัดการกันเองภายในเครือข่าย โดยมีศูนย์ประสานงาน บก.ควบคุม ภาค 1-4 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ ติดต่อสื่อสาร สนับสนุน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน และประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานความมั่นคงที่มี หน่วยข่าวกรอง และเครือข่ายข่าวภาคประชาชน รวมถึงเพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานหลักของการใช้เครือข่ายข่าวภาคประชาชน ของ กอ.รมน. พบว่า ปัญหาด้านนโยบายการจัดการองค์การ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในพื้นที่ และปัญหาประชาชน ผู้ให้ข่าว หรือแหล่งข่าวที่เป็นเครือข่ายข่าวภาคประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในงานด้านการข่าวกรองข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชนของ กอ.รมน. คือ บูรณาการงานด้านเครือข่ายข่าวในการจัดโครงสร้างหน่วยงานที่เหมาะสมรองรับ การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนภารกิจที่เหมาะสม และเพียงพอกับการบริหารจัดการ ดำเนินการปรับโครงสร้างภายในระดับภูมิภาคเพิ่มบทบาทการทำหน้าที่ พัฒนาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับแหล่งข่าวภาคประชาชน พัฒนารูปแบบขยายผลการสร้างเครือมวลชนประเภทต่าง ๆ ให้เป็นเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง ป้องกัน จัดทำระบบการบันทึกฐานข้อมูลทำเนียบประวัติรายชื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ที่เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสวงหารูปแบบการพัฒนา การจัดหาและใช้งานแหล่งข่าวแจ้งเตือนในรูปแบบใหม่ ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือ ตามวงรอบข่าวกรอง เพื่อการใช้งานเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป โดยมีการศึกษาแนวทางหรือรูปแบบวิธีการในการบริหารจัดการองค์การ ตลอดจนแสวงหาแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ เพื่อได้รูปแบบการพัฒนา การจัดหาและใช้งานแหล่งข่าวแจ้งเตือนในรูปแบบใหม่ ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธนกร เชื้อเมืองพาน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) แนวทางการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ธนกร เชื้อเมืองพาน และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ธนกร เชื้อเมืองพาน และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.