รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1337
Title การพัฒนากรอบสมรรถนะของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งเอเชียตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575)
Creator ตรีกานต์ หงษ์รัตนวงศ์
Contributor ทวิดา กมลเวชช, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword สมรรถนะ ,การพัฒนากรอบสมรรถนะ ,สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ,Competency ,Development of a competency framework ,Governor of Bangkok Secretariat
Abstract การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากรอบสมรรถนะของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งเอเชียตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะที่เหมาะสมและจำเป็นของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์แผนในระดับชาติและระดับองค์กร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับบุคลากรสังกัดสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะใหม่ที่ควรเพิ่มเติมจากกรอบสมรรถนะเดิม มีทั้งหมด 9 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1. กฎหมายและระบบงานราชการ 2. เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 3. บริหารจัดการการปกครอง 4. บริหารทรัพยากรและจัดการข้อมูล 5. นวัตกรรมและความคิดเชิงสร้างสรรค์ 6. การบริหารงานแบบเครือข่าย 7. ความสามารถด้านการบริหารงานทั่วไป 8. ความคิดเชิงกลยุทธ์ และ 9. ผู้นำที่ดี
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ตรีกานต์ หงษ์รัตนวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การพัฒนากรอบสมรรถนะของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งเอเชียตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ตรีกานต์ หงษ์รัตนวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การพัฒนากรอบสมรรถนะของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งเอเชียตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ตรีกานต์ หงษ์รัตนวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนากรอบสมรรถนะของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งเอเชียตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.