รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1336
Title บทบาทของกองทัพบกในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
Creator ณัฐพงษ์ ลมสูงเนิน
Contributor วสันต์ เหลืองประภัสร์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword บทบาทกองทัพบก ,การสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย ,การจัดการภัยพิบัติ ,The Army’s Roles ,Supporting disaster mitigation ,Disaster management
Abstract การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทกองทัพบกในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกและ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จำนวน 2 ท่าน เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญส่วนสนับสนุน จำนวน 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติงาน จำนวน 2 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินการการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก ในบริบทเชิงสถาบัน ทั้งกฎหมาย นโยบายความั่นคงแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พบว่ากองทัพบกมิได้มีบทบาทและหน้าที่ชัดเจนในการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเพียงหน่วยงานเชิงตั้งรับที่รอการร้องขอในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะจากฝ่ายพลเรือน รวมถึงแนวทางความร่วมมือที่ขาดชัดเจนในทางปฏิบัติระหว่างกองทัพและฝ่ายพลเรือน และการบูรณาการทั้งการสื่อสาร ข้อมูล และระบบการทำงานร่วมกันในทุกระดับของภัยพิบัติ ส่วนปัจจัยภายในกองทัพบกมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่มีโครงสร้างที่สามารถปรับบทบาทในการจัดการสาธารณภัย และกำลังพลของกองทัพในการปฏิบัติภารกิจที่กระจายทุกพื้นที่ และยุทโปกรณ์ที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือและเผชิญเหตุการณ์ของภัยต่าง ๆ รวมไปถึงเอกภาพในการสั่งการและบัญชาการเหตุการณ์ ถึงแม้ว่ากองทัพบกศักยภาพที่พร้อม แต่ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวส่งผลให้กองทัพบกยังไม่สามารถใช้ศักยภาพที่แท้จริงได้อย่างเต็มที่ และส่งผลกระทบต่อบทบาทกองทัพบกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากผลการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ด้านกฎหมาย ควรพัฒนากฎหมายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของฝ่ายกองทัพสามารถปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอจากหน่วยงานฝ่ายพลเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยที่ให้อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2) ด้านการพัฒนาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ควรปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ทบทวนบทบาท และขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดการภัยพิบัติกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทัพ ในการบรรจุองค์ความรู้ ด้านการจัดการภัยพิบัติ ทักษะที่จำเป็น ในหลักสูตรการศึกษาของทหารทุกระดับ 4) ด้านงบประมาณ ควรให้กองทัพบกเป็นหน่วยขอรับงบประมาณสนับสนุนบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำคำของบประมาณในส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับกำลังพลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ด้านการพัฒนาองค์การของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ให้มีการทำงานเชิงรุกให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบรรเทาสาธารณภัยทั้งภายในและภายนอก มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำคัญของทุกหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในและต่างประเทศ และ 6) ด้านการพัฒนาแนวทางความร่วมมือและการประสานทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกำหนดให้มีศูนย์ประสานและปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพบกและฝ่ายพลเรือนเป็นศูนย์กลางของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณัฐพงษ์ ลมสูงเนิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) บทบาทของกองทัพบกในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ณัฐพงษ์ ลมสูงเนิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. บทบาทของกองทัพบกในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ณัฐพงษ์ ลมสูงเนิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. บทบาทของกองทัพบกในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.