รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1335
Title ความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม
Creator ณปภัช ชัยกาญจนกิจ
Contributor ศิกานต์ อิสสระชัยยศ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword กระทรวงวัฒนธรรม ,การพัฒนาเพื่อยกระดับ ,ความร่วมมือในการพัฒนา ,ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ,Ministry of Culture ,Enhancement development ,Development cooperation ,ASEAN Cultural Center
Abstract การศึกษาเรื่อง “ความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความร่วมมือของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ นิทรรศการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และเพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและลักษณะของความร่วมมือ ในการเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรมในอนาคต ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานด้านโครงการ จำนวน 3 คน กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานด้านนิทรรศการและกิจกรรม จำนวน 3 คน กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนา จำนวน 3 คน และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานด้านงานวิจัย จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความร่วมมือของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม เป็นไปตามแนวคิดการจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ (Collaborative Governance) ซึ่งประกอบด้วย ภูมิหลังความสัมพันธ์อันดี การมีพื้นที่ในการหารือร่วมกัน การมีอำนาจ ทรัพยากร และทักษะความรู้ในระดับ ที่แตกต่างกัน และแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ งานนิทรรศการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานวิจัยของศูนย์ฯ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรในองค์กร งบประมาณที่ไม่เพียงพอ และ การดำเนินงานที่ล่าช้าในรูปแบบของระบบราชการ เป็นตัวขัดขวางที่ทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ด้านขององค์ประกอบของความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ พบว่าศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับเครือข่ายผู้ให้ความร่วมมือในเรื่องของวัสดุ และอุปกรณ์ อาทิ ศิลปวัตถุ นิทรรศการเคลื่อนที่ ทั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลกับประเทศในสมาชิกอาเซียน อาทิ ข้อมูลเรื่องภาษา การแต่งกาย อาหารในอาเซียน แต่ยังไม่มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนในส่วนของงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญ และการตัดสินใจร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ให้ความร่วมมือ จากผลการศึกษาวิจัย แนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรมในอนาคต ควรเริ่มจากการพัฒนาตัวเองเพื่อให้องค์กรมีศักยภาพในทุกๆ ด้าน ดึงดูดให้หน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ อยากที่จะเข้ามาสร้างความร่วมมือระหว่างกัน มีการวางเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มผู้ให้ความร่วมมือ โดยกำหนดแผนงานในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี พร้อมทั้งวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อทำให้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเป็นที่รู้จักให้มากขึ้น โดยรูปแบบที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ควรปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อให้ทันต่อโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ประเด็นสำคัญ คือ การแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมในทุกๆ ภาคส่วน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ พร้อมทั้งให้ตัวแสดงต่างๆ มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และสุดท้ายภายหลังจากการดำเนินงานควรมีการสรุปผลงานพร้อมทั้งประเมินผลอยู่เสมอ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หาจุดเด่น จุดด้อย ข้อปัญหาต่างๆ ฯลฯ เพื่อนำไปใช้เป็นแผนพัฒนาในการยกระดับผลการดำเนินงานครั้งต่อๆ ไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณปภัช ชัยกาญจนกิจ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ณปภัช ชัยกาญจนกิจ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ณปภัช ชัยกาญจนกิจ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.