รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1334
Title สถานภาพและประเด็นปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Creator ชลธาร ปิ่นเจริญ
Contributor วรรณภา ติระสังขะ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การจ้างงานคนพิการ ,การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ,มาตรการแนวทางแก้ไข ,Employment of persons with disabilities ,Violation ,Solutions
Abstract การศึกษา เรื่อง “สถานภาพและประเด็นปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อเสนอมาตรการหรือแนวทางแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ โดยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยการค้นคว้าและรวบรวม ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนภารกิจด้านการจ้างงานคนพิการ และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Dept Interview) จากกลุ่มประชากรที่มีความเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนพิการที่ทำงานและไม่ได้ทำงานในสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหรือผู้แทนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกลุ่มผู้บริหารหรือบุคลากรของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เพื่อหามาตรการหรือแนวทางแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรมีความเห็นต่อประเด็นปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประเด็นที่ปัญหาอุปสรรคหลากหลายประเด็น ดังนี้ 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการและสิทธิสวัสดิการที่ต้องได้รับจากการทำงานในสถานประกอบการ 2) การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการระหว่างสถานประกอบการกับหน่วยงานของรัฐ 3) กฎหมายและระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการหรือมีความไม่ชัดเจน 4) ศักยภาพหรือทักษะของคนพิการที่ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงาน เนื่องจากคนพิการมีข้อจำกัดในการเข้าสู่ระบบการจ้างงานคนพิการ 5) การไม่มีกลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ 6) การไม่มีมาตรการหรือบทลงโทษสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรคนพิการที่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ถูกต้อง 7) การกำหนดอัตราส่วนการจ้างงานคนพิการ เนื่องจากมีกิจการบางประเภทหรือลักษณะงาน และ 8) การไม่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการมีงานทำของคนพิการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ ควรมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในเรื่องต่าง ๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการและสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับคนพิการอย่างต่อเนื่อง ควรสร้างกลไกกระบวนการติดตามตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และตลอดจนควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการมีงานทำของคนพิการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามมาตรการหรือแนวทางแก้ไขเหล่านี้เป็นเพียงกลไกส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้นและถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการแก้ไขปัญหาของคนพิการโดยเฉพาะปัญหาการทำงานของคนพิการนั้น จำเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกันภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการเข้าถึงโอกาสการมีงานทำและจะเป็นประโยชน์แก่การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาคนพิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ชลธาร ปิ่นเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) สถานภาพและประเด็นปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ชลธาร ปิ่นเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. สถานภาพและประเด็นปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ชลธาร ปิ่นเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. สถานภาพและประเด็นปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.