รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1333
Title การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้คำปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว
Creator นันทน์สถาพร พลายเถื่อน
Contributor วสันต์ เหลืองประภัสร์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การร้องเรียนร้องทุกข์ ,การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ,ศูนย์ดำรงธรรม ,Complaint ,Mediation ,Damrongdhama center
Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว และเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลจานวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่าควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) ควรเพิ่มอานาจหน้าที่ให้ศูนย์ดารงธรรมในการคัดกรองผู้มาร้องเรียนให้สามารถตรวจสอบผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อให้การทางานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทางาน 3) ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความชานาญด้านกฎหมายหรือความชานาญด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้มากขึ้น 4) ควรเพิ่มช่องทางการร้องเรียนด้วยระบบเสียงที่อานวยความาะดวกให้กับประชาชนที่พิการทางสายตาและพิการแขนขาขาดให้สามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเอง 5) ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือลดขั้นตอนการดาเนินงานไม่ให้เกิดการทางานความซ้าซ้อนและเพื่อความรวดเร็วในการดาเนินงาน 6) ควรมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นันทน์สถาพร พลายเถื่อน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้คำปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นันทน์สถาพร พลายเถื่อน และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้คำปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นันทน์สถาพร พลายเถื่อน และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้คำปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.