รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1332
Title การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
Creator ประจักษ์ วงษ์พันธุ์เที่ยง
Contributor ทวิดา กมลเวชช, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การพิจารณาอนุญาต ,การก่อสร้างอาคารสูง ,Consideration for permission ,Building construction
Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร และเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลจำนวน 18 คน ผลการวิจัยพบว่าการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในกรุงเทพมหานครมีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) การดำเนินงานมีความล่าช้าเนื่องจากมีสายบังคับบัญชามาก ระยะเวลาในการดำเนินงานที่ถูกกำหนดในกฎระเบียบในแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน ขั้นตอนการขออนุญาตมีหลายขั้นตอน ขาดแคลนอัตรากำลังที่ช่วยในการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุญาต 2) เอกสารข้อมูลที่ประชาชนยื่นเรื่องไว้บางครั้งเกิดการสูญหาย เนื่องจากระบบการยื่นเอกสารยังเป็นระบบกระดาษ การจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูล 3) ระบบการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นยังมีน้อยทำให้ภาระหน้าที่งานรับผิดชอบปริมาณมากในขณะที่บุคลากรมีปริมาณน้อย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ประจักษ์ วงษ์พันธุ์เที่ยง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ประจักษ์ วงษ์พันธุ์เที่ยง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ประจักษ์ วงษ์พันธุ์เที่ยง และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.