รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1331
Title ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร: กรณีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Creator ชลิดา วงษ์สนิท
Contributor สุนิสา ช่อแก้ว, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ,การบริหารงานบุคคล ,Recruitment and selection ,Personnel management
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 186 คน และการสัมภาษณ์ข้าราชการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป จำนวน 5 คน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กรณี ว 17/2556 (วิธีการสอบแข่งขัน) ได้แก่ ประสิทธิภาพในการสรรหาและคัดเลือก และภาพลักษณ์องค์การ ส่วนปัจจัยในการตัดสินใจเลือกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กรณี ว 18/2556 (การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอื่น) ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อการสรรหาและคัดเลือก ประสิทธิภาพในการสรรหาและคัดเลือก และภาพลักษณ์องค์การ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การเป็นหลัก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ชลิดา วงษ์สนิท และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร: กรณีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ชลิดา วงษ์สนิท และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร: กรณีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ชลิดา วงษ์สนิท และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร: กรณีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.