รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1329
Title แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจร: กรณีศึกษา พื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลพญาไท
Creator จตุรงค์ ผัดวงศ์
Contributor สุพิณ เกชาคุปต์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การบังคับใช้กฎหมายจราจร ,การเพิ่มประสิทธิภาพ ,สถานีตำรวจนครบาลพญาไท ,Enforcement of traffic laws ,Effectiveness improvement ,Phaya Thai Police Station
Abstract ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ของประเทศไทย เกิดจากปัญหาหลายประการ การบังคับใช้กฎหมายจราจร จึงเป็นการบังคับให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ทั้งนี้ย่อมมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ทำให้เกิดผลเสียหายต่อสังคม เมื่อมีผู้ฝ่าฝืนที่จะทำให้สังคมเดือดร้อน ก็จะต้องมีบทกำหนดโทษ เพื่อปกป้องสมาชิกในสังคมให้อยู่ในครรลองเดียวกันให้มากที่สุด การบังคับใช้กฎหมาย ที่เน้นการลงโทษ เป็นแนวทางที่มาจากความเชื่อของสำนักความคิดทางอาชญาวิทยา ที่เชื่อว่าคนทำผิดเพราะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย หรือการลงโทษ การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือมีโทษไม่เหมาะสม ทำให้โทษและกฎหมายไม่มีผลในการข่มขู่หรือยับยั้งตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ จึงทำให้ผู้กระทำความผิดกล้าพอที่จะเลี่ยงต่อการกระทำความผิด ดังนั้นการป้องกันการกระทำความผิดตามแนวทางนี้จึงต้องทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีผลในการข่มขู่ยับยั้ง ให้ผู้ที่คิดจะทำผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเสี่ยงกระทำผิดงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงสภาพ ปัญหา และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจร กรณีศึกษา พื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลพญาไท เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง และแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติติงานในกลุ่มงานจราจรของสถานีตำรวจนครบาลพญาไท รวมจำนวน 30 คน ศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมของทรัพยากรด้านบริหารจัดการ 4M ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ การบริหารจัดการ และ ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้านความรวดเร็ว ความแน่นอน ความเป็นธรรม และความเหมาะสมของบทลงโทษ วิเคราะห์ผลการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ด้านการบริหารทรัพยากร 4 M 1) ด้านบุคลากร (Man) จำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจไม่เพียงพอ และภาระงานมีจำนวนมาก 2) ด้านแผนงาน (Method) ไม่มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Material) อุปกรณ์และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมีน้อย 4) ด้านการบริหารจัดการ (Management) พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลพญาไท เป็นพื้นที่ที่มีความแออัด มีสถานที่สำคัญๆ จำนวนมากและมีการสนับสนุนกำลังจากหน่วยงานอื่นน้อย สำหรับด้านประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจร ของกลุ่มงานจราจร สถานีตำรวจนครบาลพญาไท พบว่า มีความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายจราจร ในด้านความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย ความเป็นธรรม แต่ยังมีอุปสรรคในด้านความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายและความเหมาะสมของบทลงโทษที่ทำให้ประชาชนไม่เกรงกลัวและกระทำผิดกฎจราจรเป็นประจำ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น กลุ่มงานจราจรสถานีตำรวจนครบาลพญาไทจึงควรพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการ 4 M ให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการปฏิบัติภาระกิจเพื่อลดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจรในพื้นที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

จตุรงค์ ผัดวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจร: กรณีศึกษา พื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลพญาไท. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
จตุรงค์ ผัดวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจร: กรณีศึกษา พื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลพญาไท. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
จตุรงค์ ผัดวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจร: กรณีศึกษา พื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลพญาไท. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.