รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1328
Title การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Creator เกตกนก แก้วนพรัตน์
Contributor ศิกานต์ อิสสระชัยยศ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword โรงเรียนขนาดเล็ก ,การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ,การมีส่วนร่วมของชุมชน ,Small schools ,Educational resource mobilization ,Community participation
Abstract การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและเก็บข้อมูลจาก 4 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด จากกลุ่มตัวอย่าง 264 คน ทำการวิเคราะห์ผลโดยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test หรือ ANOVA ผลการวิจัยพบว่าชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และปัจจัยที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมในการติดตามประเมินผลในการระดมทรัพยากรการศึกษา ประกอบด้วย1. ปัจจัยการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารอย่างเป็นทางการ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ และสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ (Media channel)2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การมีเวลาว่างที่เพียงพอ อยู่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความพร้อมของฐานะการเงิน3. ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุน ได้แก่ ความผูกพันกับโรงเรียน การรับรู้สภาพปัญญหาของโรงเรียน และการเปิดโอกาสให้เข้าร่วม4.ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ การที่ผู้เข้าร่วมมองเห็นว่าตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ชื่อเสียงหรือรางวัลจูงใจ ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม คือ ขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและชุมชน ปัญหาความยากจน และปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยการเข้าไปมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน และการร่วมติดตาม ประเมินผลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เกตกนก แก้วนพรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เกตกนก แก้วนพรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เกตกนก แก้วนพรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.