รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1327
Title คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Creator กุลธิดา ไทยสุริโย
Contributor สุนิสา ช่อแก้ว, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword คุณภาพชีวิตในการทำงาน ,ความสุขในการทำงาน ,ความผูกพันต่อองค์การ ,ข้าราชการ ,สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ,Quality of working life ,Happiness at work ,Organizational attachment ,Public officer ,Office of the Permanent Secretary for Transport
Abstract การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความสุขในการทำงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแผนสร้างความผูกพันให้กับข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 200 คน โดยสถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีสถานภาพโสด อายุอยู่ในช่วง 30 - 39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยตัวแปรด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดการวิเคราะห์ระดับความสุขในการทำงาน ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พบว่า ความสุขในการทำงานโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยตัวแปรด้านความสำเร็จในงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยตัวแปรด้านการใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถและทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อความสำเร็จขององค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ พบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองค์การ ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การเช่นกันผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ความสุขในการทำงานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน ความสำเร็จในงาน และการเป็นที่ยอมรับ ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การเช่นกัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กุลธิดา ไทยสุริโย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กุลธิดา ไทยสุริโย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กุลธิดา ไทยสุริโย และผู้แต่งคนอื่นๆ. คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.