รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1324
Title มาตรการในการจัดการพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์: กรณีศึกษา โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Creator ประพันธ์พงษ์ ยืนยง
Contributor สุพิณ เกชาคุปต์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การจัดการพฤติกรรม ,การถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ ,พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ในสถานศึกษา ,Behavior management ,Cyberbullying ,Cyberbullying in schools
Abstract การวิจัยเรื่อง มาตรการในการจัดการพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ กรณีศึกษา โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ในสถานศึกษา และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษา ศึกษามาตรการในการจัดการปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของสถานศึกษา และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ในสถานศึกษาของโรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพื่อทำการวิเคราะห์ หาค่าความสัมพันธ์ค่าสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง และอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัย บทความ เว็บไซต์ นำข้อมูลมาประกอบการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบตัวต่อตัวกับผู้บริหาร ครูประจำชั้น และโดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับแบบสอบถาม จำนวน 150 คน และได้รับแบบสอบถามกลับมาจำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สถานการณ์การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ในโรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเริ่มมีพฤติกรรมดังกล่าว และได้มีการร้องเรียนที่ฝ่ายปกครอง โดยครูประจำชั้นนำเรื่องเสนอฝ่ายบริหาร จากนั้นฝ่ายบริหารเรียกเด็กมาเพื่อทำการพูดคุย ซึ่งเมื่อเด็กเริ่มมีพฤติกรรมในสื่อออนไลน์ เด็กก็จะมีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามมาในโรงเรียน โดยพฤติกรรมเป็นลักษณะของการล้อชื่อพ่อ แม่ การกล่าวถึงลักษณะรูปร่างภายนอกของเพื่อนที่เป็นปมด้อยอยู่ในใจ ซึ่งโรงเรียนได้มีการรับรู้และวางแนวทางในการมาตรการแก้ไขโดยให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และให้เด็กเห็นถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล รวมถึงให้เด็กมีความเข้าใจถึงความแตกต่างกัน หรือการจัดให้มีการนั่งสมาธิตามหลักศาสนา และตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว ควบคู่กับการสร้างสื่อสารโดยตั้งกลุ่มไลน์ ระหว่างครูกับ นักเรียน และระหว่างครูกับผู้ปกครอง ซึ่งจะทำให้ทั้งคุณครูและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้อย่างดีข้อเสนอแนะตามมาตรการในการจัดการพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ โรงเรียนควรตระหนักให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เด็กเห็นถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล รวมถึงให้เด็กมีความเข้าใจถึงความแตกต่างกัน โรงเรียนต้องมีการแก้ไขและป้องกันเรื่องการกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร์ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นจริง และต้องทำให้เด็กได้เรียนรู้ไปด้วยกันถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และโรงเรียนขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองจะต้องมีบทบาทและมีส่วนสำคัญในการช่วยให้คำสั่งสอนที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ทั้งการกระทำและคำพูดจากครอบครัว
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ประพันธ์พงษ์ ยืนยง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) มาตรการในการจัดการพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์: กรณีศึกษา โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ประพันธ์พงษ์ ยืนยง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. มาตรการในการจัดการพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์: กรณีศึกษา โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ประพันธ์พงษ์ ยืนยง และผู้แต่งคนอื่นๆ. มาตรการในการจัดการพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์: กรณีศึกษา โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.