รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1323
Title แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยสำหรับอาคารเสี่ยงภัยประเภทโรงมหรสพ: กรณีศึกษาพื้นที่เขตวัฒนา
Creator ธนารักษ์ ผาติสุวัณณ
Contributor ทวิดา กมลเวชช, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย ,โรงมหรสพ ,เขตวัฒนา ,Reduction of risk of fire ,Theaters ,Watthana District
Abstract งานวิจัยเรื่องแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยสำหรับอาคารเสี่ยงภัยประเภทโรงมหรสพ กรณีศึกษาพื้นที่เขตวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยของโรงมหรสพในพื้นที่เขตวัฒนา และเพื่อหาแนวทางและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยของโรงมหรสพของในพื้นที่เขตวัฒนา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องการและบรรเทาอัคคีภัยในพื้นที่เขตวัฒนาผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการอัคคีภัยของโรงมหรสพในพื้นที่เขตวัฒนานั้นปัจจัยการจัดการทางกายของโรงมหรสพยังเป็นปัญหาหลักที่สำคัญเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัย การเข้าตรวจสอบอาคารมีการเข้าตรวจสอบปีละครั้งและขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการโรงมหรสพ ส่วนปัจจัยด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยอัคคีภัยของโรงมหรสพ การอบรมและการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ดำเนินการปีละ 1-2 ครั้ง ซึ่งไม่เพียงพอในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และคู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่จัดทำขึ้น มีความล้าสมัย และยังขาดศักยภาพในการบริหารจัดการอัคคีภัยในพื้นที่ และปัจจัยความร่วมมือในการบริหารจัดการอัคคีภัย ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการป้องกันและ แต่ต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสำนักงานเขตวัฒนาให้มีศักยภาพ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เครือข่ายความร่วมมือมีการสร้างเครือข่ายและการประสานงานที่เครือข่ายเชิงพื้นที่และเครือข่ายกิจกรรมในการการแบ่งการปฏิบัติงาน แต่ยังขาดมูลนิธิต่าง ๆ ที่อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันอัคคีภัยมากยิ่งขึ้น และทรัพยากรต่าง ๆ ยังไม่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตวัฒนาแนวทางและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่ เขตวัฒนานั้น โรงมหรสพต้องจัดทำแผนการอพยพหนีไฟในเวลากลางคืน อบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้แก่พนักงานให้มีความรู้เฉพาะด้านอัคคีภัย ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยอยู่เสมอและใช้วัสดุการก่อสร้างและตกแต่งอาคารที่เป็นวัสดุทนไฟ จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งจัดทำมาตรการควบคุมการดัดแปลงรีโนเวทอาคารที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงอัคคีภัยจากกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดประกายไฟได้และปรับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตวัฒนาต้องมีการทบทวนแผนทุกปีและดำเนินการจัดการความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยโรงมหรสพ โดยอาศัยชุมชนและผู้ประกอบการโรงมหรสพเป็นฐานและสำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร ต้องร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบอาคารทุกครั้ง และต้องให้ความรู้เจ้าหน้าที่สำนักนักงานเขตเกี่ยวกับการตรวจสอบรูปแบบอาคารโรงมหรสพ และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและสภาพอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานและที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง จัดทำหลักสูตรเป็นคู่มือการตรวจสอบรูปแบบอาคารให้เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนเพื่อสามารถมีความรู้ในการตรวจสอบรูปแบบอาคารได้ และการบริหารจัดการความร่วมมือในพื้นที่เขตวัฒนาจัดทำกรอบและแนวทางความร่วมมือในการปฏิบัติร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และมีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการเสริมสร้าง พัฒนา ความเข้าใจโดยการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจตลอดจนการประชาสัมพันธ์แผนผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นในความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน อาสาสมัครและองค์กรต่าง ๆ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์แนวราบที่มีรูปแบบชัดเจนแน่นอนระหว่างตัวแสดงที่มีความเกี่ยวโยงพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างตัวแสดงประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธนารักษ์ ผาติสุวัณณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยสำหรับอาคารเสี่ยงภัยประเภทโรงมหรสพ: กรณีศึกษาพื้นที่เขตวัฒนา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ธนารักษ์ ผาติสุวัณณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยสำหรับอาคารเสี่ยงภัยประเภทโรงมหรสพ: กรณีศึกษาพื้นที่เขตวัฒนา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ธนารักษ์ ผาติสุวัณณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยสำหรับอาคารเสี่ยงภัยประเภทโรงมหรสพ: กรณีศึกษาพื้นที่เขตวัฒนา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.