รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1322
Title การศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
Creator ชลธร ดวงสวัสดิ์
Contributor อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ,อัตลักษณ์ ,ยุทธศาสตร์การพัฒนา ,การพัฒนาอย่างยั่งยืน ,Community-based tourism management ,Identity ,Development strategy ,Sustainable development
Abstract การศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร และเพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในชุมชน พระยาสุเรนทร์ การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ผลจากการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้1. จากการประเมินผลโดย CIPP Model พบว่า การดำเนินการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนพระยาสุเรนทร์ที่ผ่านมาส่งผลดีต่อชุมชนในเรื่องสร้างความเจริญ ด้านเศรษฐกิจ คือ ช่วยส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และเพิ่มการจ้างงานให้คนในชุมชน และชุมชนไม่ได้มองว่าการท่องเที่ยวจะสร้างความขัดแย้งหรือก่อปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด2. การวิเคราะห์ โดย SWOT analysis พบว่า ศักยภาพของชุมชนพระยาสุเรนทร์ คือ มีจุดแข็ง ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ความมีอัตลักษณ์ของชุมชน และมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เข้มแข็ง จุดอ่อนด้านบุคลากรในชุมชนยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนยังมีไม่มาก 3. การหาความสัมพันธ์ในรูปแบบ TOWS Matrix ได้ผลดังนี้ กลยุทธ์บริหารเชิงรุก (SO Strategy) โดยใช้ 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพื่อช่วยในการวางแผนการเดินทางและการตัดสินใจที่ถูกต้องของนักท่องเที่ยว โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เที่ยงตรงและทันสมัย กลยุทธ์บริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy) โดยใช้ 3.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว จัดตั้งให้มีองค์กรภาคประชาชนที่ชัดเจน โดยใช้การบูรณาการด้านการบริหารจัดการ 3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและช่องทางดิจิทัล ในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของชุมชนพระยาสุเรนทร์ สามารถนำไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนอื่นต่อไปได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ชลธร ดวงสวัสดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ชลธร ดวงสวัสดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ชลธร ดวงสวัสดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.