รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1320
Title บทบาทและความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมเขตกับสำนักงานเขต ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
Creator เกษม ปฐมฤกษ์
Contributor สุพิณ เกชาคุปต์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การฟื้นฟู ,การสืบสาน ,การอนุรักษ์ ,ความร่วมมือ ,วัฒนธรรมท้องถิ่น ,สภาวัฒนธรรมเขต ,เขตตลิ่งชัน ,Restoration ,Conservation ,Preservation ,Cooperation ,Local culture ,District cultural council ,Taling Chan District
Abstract วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นที่ควรได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสาน เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตกทอดไปยังคนรุ่นหลังต่อไป การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างสภาวัฒนธรรมเขตกับสำนักงานเขต ตลอดจนแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างสภาวัฒนธรรมเขตกับสำนักงานเขต โดยพิจารณาศึกษาเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ มีความโดดเด่น รวมถึงยังคงได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเขตตลิ่งชัน ของสภาวัฒนธรรมเขตตลิ่งชัน และโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีชักพระ ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหารสภาวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา รวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมต่าง ๆ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างสภาวัฒนธรรมเขตกับสำนักงานเขต อันจะนำไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งเป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการทำงานร่วมกันผ่านขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างความรู้ การสร้างแนวทางการพัฒนา และการสร้างแนวทางปฏิบัติ โดยสภาวัฒนธรรมเขตกับสำนักงานเขตสามารถบูรณาการการทำงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกันโดยการแบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน โดยสภาวัฒนธรรมเขตแบ่งปันองค์ความรู้ด้านงานวัฒนธรรมให้แก่สำนักงานเขต ในขณะที่สำนักงานเขตให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ แก่สภาวัฒนธรรมเขต
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เกษม ปฐมฤกษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) บทบาทและความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมเขตกับสำนักงานเขต ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เกษม ปฐมฤกษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. บทบาทและความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมเขตกับสำนักงานเขต ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เกษม ปฐมฤกษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. บทบาทและความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมเขตกับสำนักงานเขต ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.