รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1317
Title การคัดกรองโรคเมตาบอลิกซินโดรมของการตรวจสแกนด้วยระบบอิเลคโตรอินเตอร์สติเชียล
Creator ภาวิต หน่อไชย
Contributor ธรรมนาถ เจริญบุญ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การคัดกรอง ,โรคเมตาบอลิกซินโดรม ,อิเลคโตรอินเตอร์สติเชียล ,ความถูกต้องแม่นยำ ,Screening test ,Metabolic syndrome ,Electro interstitial scan ,Accuracy ,ES TECK
Abstract ที่มา: โรคเมตาบอลิกซินโดรมสัมพันธ์กับโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด การวินิจฉัยโรคทำได้โดยการตรวจร่างกายและตรวจเลือด ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่ใช้การตรวจคัดกรองโรคเมตาบอลิกซินโดรมโดยระบบอิเลคโตรอินเตอร์สติเชียล และ Bioimpedance analysis ด้วยเครื่อง ES TECK ซึ่งเอกสารกำกับการใช้เครื่องระบุว่า ค่าที่วัดได้ตั้งแต่ 10 C.U ขึ้นไปบ่งชี้ว่าเป็นเมตาบอลิกซินโดรม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความถูกต้องแม่นยำและหาจุดตัดที่เหมาะสมในคัดกรองโรคเมตาบอลิกซินโดรมในคนไทยวิธีการศึกษา: การศึกษาแบบตัดขวางแบบ population approach ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 253 คน ทำการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคเมตาบอลิกซินโดรมตามเกณฑ์ Modified National Cholesterol Education Program (NCEP ATP III) และInternational diabetes federation (IDF) จากนั้นทำการตรวจสแกนด้วยระบบอิเลคโตรอินเตอร์สติเชียลผลการศึกษา: ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นเพศหญิง 163 คนคิดเป็นร้อยละ 64.43 อายุเฉลี่ย 40.06 (6.33) ปี ได้รับการวินิจฉัยโรคเมตาบอลิกซินโดรม 123 คน (ร้อยละ 48.62) และ 104 คน (ร้อยละ 41.11) ตามเกณฑ์ NCEP ATP III และ IDF ตามลำดับ จุดตัดของเครื่องที่คะแนนตั้งแต่ 10 C.U ขึ้นไป มีค่าพื้นที่ใต้กราฟ 0.62 และ 0.64 ค่าความไวร้อยละ 23.6 และ 27.9 ค่าความจำเพาะเท่ากันที่ร้อยละ 100 เมื่อใช้เกณฑ์การวินิจฉัยแบบ NCEP ATP III และ IDF ตามลำดับ คะแนนที่ใช้ในการคัดกรองโรคที่ดีที่สุดคือตั้งแต่ 9 C.U ขึ้นไป โดยมีค่าความไวร้อยละ 79.67 และ 88.46 ค่าความจำเพาะร้อยละ 96.92 และ 93.29 และพื้นที่ใต้กราฟ 0.89 และ 0.92 ตามลำดับสรุปผลการศึกษา: เครื่องตรวจสแกนด้วยระบบอิเลคโตรอินเตอร์สติเชียลมีความแม่นยำไม่เพียงพอเมื่อใช้คะแนน เมตาบอลิกซินโดรมตั้งแต่ 10 C.U ขึ้นไป ผู้วิจัยแนะนำว่าใช้จุดตัดที่คะแนนตั้งแต่ 9 ขึ้นไปจะได้ความแม่นยำสูงที่ดีที่สุด การตรวจด้วยวิธีนี้จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อคัดกรองโรคที่ได้ผลสะดวกรวดเร็วและไม่เจ็บตัว
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภาวิต หน่อไชย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การคัดกรองโรคเมตาบอลิกซินโดรมของการตรวจสแกนด้วยระบบอิเลคโตรอินเตอร์สติเชียล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภาวิต หน่อไชย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การคัดกรองโรคเมตาบอลิกซินโดรมของการตรวจสแกนด้วยระบบอิเลคโตรอินเตอร์สติเชียล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภาวิต หน่อไชย และผู้แต่งคนอื่นๆ. การคัดกรองโรคเมตาบอลิกซินโดรมของการตรวจสแกนด้วยระบบอิเลคโตรอินเตอร์สติเชียล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.