รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1245
Title ความรับผิดของผู้ผลิตต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าประเภทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
Creator ธนพล พันธุ์เพ็ง
Contributor นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ความรับผิดอย่างเคร่งครัด ,สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ,ผู้ผลิตสินค้า ,ความรับผิดต่อสินค้า ,Strict liability ,Unsafe product ,Manufacturer ,Product liability
Abstract ในปัจจุบันสินค้าที่ผู้ผลิตได้นำมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค มีลักษณะเป็นการผลิตสินค้าในรูปแบบของอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก และการที่ผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากออกมาจำหน่ายในท้องตลาดก็อาจจะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาบางส่วนมีความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายจากการผลิตจนอาจเกิดเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่องหรืออาจก่อความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายได้ โดยในปัจจุบันได้มีการนำพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้ผู้ผลิตสินค้ามีความรับผิดอย่างเคร่งครัด ในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่านำมาใช้บังคับกับสินค้าที่อันตรายจากการใช้งานอย่างเช่น สินค้าประเภทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ และหากกฎหมายดังกล่าวมีการนำมาใช้บังคับกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจริง ผู้ผลิตบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจะมีเหตุความรับผิดตามกฎหมายนี้ในกรณีใดบ้าง อีกทั้งมาตรฐานและการตรวจสอบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยมีมาตรการใดที่เป็นมาตรฐานของสินค้าประเภทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอนึ่งแม้ในปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ถูกต้องห้ามนำเข้ามาในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการบริโภค จึงสมควรที่จะศึกษาและพัฒนากฎหมายไทยให้รองรับมาตรฐานของบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้มีมาตรฐานการใช้งานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงความรับผิดของผู้ผลิตสินค้าต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในสินค้าประเภทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรับผิดต่อสินค้าของผู้ผลิตและเหตุหลุดพ้นความรับผิดของผู้ผลิตบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธนพล พันธุ์เพ็ง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ความรับผิดของผู้ผลิตต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าประเภทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ธนพล พันธุ์เพ็ง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ความรับผิดของผู้ผลิตต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าประเภทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ธนพล พันธุ์เพ็ง และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความรับผิดของผู้ผลิตต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าประเภทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.