รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1244
Title ข้อพิจารณาในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 ของประเทศไทย
Creator กำแพง ล้อมเมือง
Contributor นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การล่าวาฬ ,การล่าวาฬเพื่อการค้าและพาณิชย์ ,การล่าวาฬเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ,การล่าวาฬเพื่อการดำรงชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมือง ,Whaling ,Commercial whaling ,Scientific whaling ,Aboriginal subsistence whaling
Abstract วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงข้อพิจารณาในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 โดยการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการในการดำเนินการล่าวาฬเพื่อการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการล่าวาฬเพื่อการค้าและพาณิชย์ การล่าวาฬเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการล่าวาฬเพื่อการดำรงชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมือง รวมไปถึงพันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 และพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายภายในของประเทศไทยว่ามีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 มากน้อยเพียงใด อันนำมาซึ่งการกำหนดข้อพิจารณาต่าง ๆ ในการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 รวมทั้งพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับดังกล่าวจากการศึกษาค้นคว้าดังพบว่า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 ถือเป็นอีกหนึงกลไกสำคัญในทางระหว่างประเทศในการควบคุมการดำเนินการล่าวาฬในปริมาณที่มากเกินไปกว่าความจำเป็น โดยการล่าวาฬที่สามารถกระทำได้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 ประกอบไปด้วยการดำเนินการล่าวาฬ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ การดำเนินการล่าวาฬในลักษณะที่เป็นการล่าวาฬเพื่อการค้าและการพาณิชย์ (Commercial Whaling) การดำเนินการล่าวาฬเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Whaling) และการดำเนินการล่าวาฬเพื่อการดำรงชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมือง (Aboriginal Subsistence Whaling) ซึ่งรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ วาฬ ค.ศ. 1946 อย่างเคร่งครัดและตระหนักได้ว่าวาฬถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และป้องกันจากการดำเนินการล่าวาฬในปริมาณที่มากเกินไปกว่าความจำเป็น (Overfishing) ปัจจุบันประเทศไทยยังมิได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 แต่อย่างไรนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อเสนอให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ประเด็น รวมถึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรวาฬให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด พันธกรณีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวความคิดที่ว่าวาฬเป็นทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และป้องกันจากการดำเนินการล่าวาฬในปริมาณที่มากเกินไปกว่าความจำเป็น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กำแพง ล้อมเมือง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ข้อพิจารณาในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 ของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กำแพง ล้อมเมือง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ข้อพิจารณาในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 ของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กำแพง ล้อมเมือง และผู้แต่งคนอื่นๆ. ข้อพิจารณาในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์การล่าวาฬ ค.ศ. 1946 ของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.