รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1241
Title ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยอำนาจในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
Creator มณฑรส สุวรรณ
Contributor สุรพล นิติไกรพจน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ศึกษาธิการจังหวัด ,คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ,กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ,Provincial education officer ,Provincial education commission ,Ministry of Education in the region
Abstract วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษา คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ที่ให้ปรับเปลี่ยนอำนาจบริหารบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคจากเดิมที่อำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เปลี่ยนไปเป็นอำนาจของศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ. ส่งผลต่อการบริหารบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคอย่างไร โดยผลของคำสั่ง คสช. ฉบับนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการใช้อำนาจบริหารบุคคลกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคผ่านศึกษาธิการจังหวัดได้ในฐานะผู้บังคับบัญชาของศึกษาธิการจังหวัด โดยที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงมีอำนาจในการบริหารทั่วไปและอำนาจบังคับบัญชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงเป็นการเพิ่มองค์กรซึ่งเป็นราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้มีอำนาจบริหารสถานศึกษาเป็นสององค์กร โดยแยกองค์กรที่มีอำนาจบังคับบัญชาและองค์กรที่มีอำนาจบริหารบุคคลออกจากกัน จึงเป็นปัญหาต่อผู้ปฏิบัติที่ต้องเพิ่มกระบวนการและขั้นตอนในการบริหารบุคคลและยังมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ามากขึ้นกว่าเดิม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคทั้งก่อนและภายหลังประกาศใช้คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ว่าส่งผลต่อการใช้อำนาจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไรบ้าง โดยทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จากการศึกษาพบว่าอำนาจบริหารบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคตามโครงสร้างดังกล่าว มีความซ้ำซ้อนกันในการปฏิบัติงาน เพิ่มขั้นตอนการทำงาน ทำให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น ผู้เขียนเห็นว่าควรโอนอำนาจการบริหารงานบุคคลคืนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาโดยตรง และศึกษาธิการจังหวัดควรทำหน้าที่เพียงตรวจสอบและขับเคลื่อนนโยบายเท่านั้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

มณฑรส สุวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยอำนาจในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
มณฑรส สุวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยอำนาจในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
มณฑรส สุวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยอำนาจในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.