รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1238
Title แนวความคิดของหยุด แสงอุทัย เกี่ยวกับสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัติรย์ตามรัฐธรรมนูญ
Creator ชุติมณฑน์ แจ่มจำรัส
Contributor วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword หยุด แสงอุทัย ,พระมหากษัตริย์ ,สถานะของพระมหากษัตริย์ ,พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ,Yud Sanguthai ,Monarchy ,Status ,Royal prerogatives
Abstract วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาว่า หยุด แสงอุทัย มีแนวความคิดเกี่ยวกับสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้าง โดยใช้วิธีศึกษา ค้นคว้าจากหนังสือ บทความ งานเขียนของหยุด แสงอุทัย ตลอดจนงานวิชาการ บทความที่บุคคลอื่นอ้างอิงหรืออภิปรายถึงหยุด แสงอุทัย ทั้งนี้ ขอบเขตการศึกษามุ่งศึกษาแนวความคิดของหยุด แสงอุทัย โดยเฉพาะประเด็นสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญนับแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประเด็นการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์และองค์กรต่าง ๆ ยังคงเป็นประเด็นอภิปรายอยู่เสมอ จากการศึกษาเบื้องต้น เมื่อจัดประเภทของนักกฎหมาย อาจจัดได้ว่าหยุดเป็นนักกฎหมายประเภท “รัฐธรรมนูญนิยม” ลักษณะเด่นของคำอธิบายของหยุดเกี่ยวกับสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มักอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย ชัดเจนและตรงไปตรงมา นอกจากนี้คำอธิบายของหยุดยังคงมี “แก่น” หรือ “สารัตถะ” สำคัญหลายประการที่ใช้อธิบายเหตุการณ์ ในปัจจุบันได้ อาจกล่าวได้ว่าข้อความคิดของหยุดยังคงมีอิทธิพลต่อนักกฎหมายในปัจจุบัน ดังจะสะท้อนให้เห็นผ่านการหยิบยกคำอธิบายของหยุดมาอภิปรายในงานเสวนาวิชาการ การอ้างอิงในตำรา หนังสือวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการต่าง ๆ อยู่เสมอหยุด แสงอุทัย อธิบายข้อความคิดเกี่ยวกับสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยอยู่บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหลายประการ เช่น หลัก The King Can Do No Wrong หลักพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะ (Sacred) หลักพระมหากษัตริย์ไม่อาจถูกล่วงละเมิดได้ (inviolability) หลักพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมือง เป็นต้น โดยหลักการสำคัญเหล่านี้เป็นแนวความคิดรวบยอดสำคัญที่อยู่เบื้องหลังบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จากการศึกษาพบว่าหยุด แสงอุทัย มีความเห็นว่า การที่ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้การปกครองนี้ประสบความสำเร็จและราบรื่น ประเทศไทยควรดำเนินตามวิถีของประเทศอังกฤษซึ่งหยุดเห็นว่าประเทศไทยควรรับมาเป็นต้นแบบ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ชุติมณฑน์ แจ่มจำรัส และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) แนวความคิดของหยุด แสงอุทัย เกี่ยวกับสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัติรย์ตามรัฐธรรมนูญ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ชุติมณฑน์ แจ่มจำรัส และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. แนวความคิดของหยุด แสงอุทัย เกี่ยวกับสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัติรย์ตามรัฐธรรมนูญ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ชุติมณฑน์ แจ่มจำรัส และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวความคิดของหยุด แสงอุทัย เกี่ยวกับสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัติรย์ตามรัฐธรรมนูญ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.