รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1237
Title มาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด 5 หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
Creator บรรหาร กำลา
Contributor อุดม รัฐอมฤต, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword หน้าที่ของรัฐ ,สิทธิและเสรีภาพ ,รัฐธรรมนูญ ,Duty of the state ,Rights and liberties ,Constitution
Abstract มาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ถือเป็นหลักการใหม่ของรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมและยกระดับการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ กับมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในแง่ของความผูกพันต่อบทบาทหน้าที่และอำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายต่าง ๆ ช่องทางหรือวิธีการในการใช้สิทธิของประชาชนและชุมชนในการติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการตามหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งช่องทางหรือวิธีการในการใช้สิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของรัฐ สรุปได้ว่า บทบัญญัติหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มีผลให้เกิดความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือมีผลให้รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้ดีเทียบเท่าหรือไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบทบัญญัติในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย อย่างไรก็ตาม โดยที่บทบัญญัติหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ เป็นเรื่องใหม่ในระบบรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศไทย ส่งผลทำให้กลไกในการติดตามและเร่งรัดให้ “รัฐ” ดำเนินการตามหน้าที่ของรัฐ หรือกลไกในการฟ้องร้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อบังคับให้ “หน่วยงานของรัฐ” ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์ตามบทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่ของรัฐอาจมีสภาพปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า รัฐสภาควรเร่งดำเนินการตรากฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายออกมาใช้บังคับเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ ควรมีการพิจารณาศึกษามาตรการเพื่อเร่งรัดตรวจสอบกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติละเลยในการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยหน้าที่ของรัฐหรือสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ควรมีการตรากฎหมายหรือกำหนดมาตรการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิทธิติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ คณะรัฐมนตรีควรวางนโยบายและกำหนดแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามบทบัญญัติหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งประชาชนและชุมชนจะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและเร่งรัด รวมทั้งการฟ้องคดีต่อศาล และควรกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของรัฐ ควรดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ การติดตาม เร่งรัด และการฟ้องคดี แก่บุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลทำให้มาตรการและกลไกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีการขับเคลื่อนและบรรลุผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

บรรหาร กำลา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) มาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด 5 หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
บรรหาร กำลา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. มาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด 5 หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
บรรหาร กำลา และผู้แต่งคนอื่นๆ. มาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติหมวด 5 หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.