รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1236
Title ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
Creator ธีรัจฉรา บวรนันทกุล
Contributor นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ,ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจ ,การกำหนดค่าเสียหาย ,Product liability law ,Non-pecuniary damage ,Assessment on determination
Abstract ประเทศไทยได้มีการนำกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product liability) มาใช้โดยการตราออกเป็นพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ทั้งนี้มีเจตนารมณ์เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนจากการนำสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไปใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นได้ รวมทั้งมีการนำหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) มาใช้ อีกทั้งมีการกำหนดให้ผู้ต้องเสียหายสามารถได้รับค่าชดเชยต่าง ๆเพื่อความเสียหายที่เหมาะสมต่อไป โดย ไม่รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นเอง ค่าเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองจึงเป็นทั้งค่าเสียหายที่แท้จริง ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจและค่าเสียหายเชิงลงโทษ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและควรได้รับการพิจารณา ได้แก่ ปัญหาความไม่ครอบคลุมของความเสียหายต่อจิตใจ ซึ่งมีปัญหาย่อย 3 ปัญหา คือ ปัญหาว่าความเสียหายต่อจิตใจรวมอยู่ในคำว่าความเสียหายต่อสุขภาพหรือไม่ ปัญหาความไม่ครอบคลุมของความเสียหายต่อจิตใจตามกฎหมายความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของไทย และปัญหาความไม่ครอบคลุมของความเสียหายต่อจิตใจตามกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีปัญหาการพิสูจน์การมีอยู่ของความเสียหายต่อจิตใจ และปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าไม่ปลอดภัยของไทย ปัจจุบันการกำหนดค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจของไทย ยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดที่ชัดเจน จากการศึกษา ความเสียหายต่อจิตใจในต่างประเทศ พบว่า มีการบัญญัติและคุ้มครองความเสียหายต่อจิตใจที่ครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อจิตใจที่มีฐานมาจากความเสียหายอื่นและความเสียหายต่อจิตใจที่เป็นเอกเทศ มีการพิสูจน์เพิ่มเติมโดยอาศัยรายงานการแพทย์และความเห็นจิตแพทย์รวมทั้งการสร้างหลักเกณฑ์เพื่อให้ศาลใช้ประกอบในการกำหนดค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจด้วย ข้อเสนอแนะจึงได้แก่ การแก้ไขบทบัญญัติให้คุ้มครองความเสียหายต่อจิตใจทุกประเภท ทั้งในกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ การเพิ่มเติมในการนำเอาหลักฐานมาแสดงความมีอยู่ของความเสียหายต่อจิตใจและเสนอเพิ่มหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธีรัจฉรา บวรนันทกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ธีรัจฉรา บวรนันทกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ธีรัจฉรา บวรนันทกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.