รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1235
Title หลักความเป็นกลางกับกรณีกระบวนพิจารณาเรื่องทางปกครองที่มีหลายขั้นตอน
Creator วณิชชา โสภาพล
Contributor วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword หลักความเป็นกลาง ,หลักความไม่มีส่วนได้เสีย ,พิจารณาทางปกครอง ,หลายขั้นตอน ,Impartiality ,Disinterest ,Administrative process ,Different processes
Abstract โดยที่หลักความเป็นกลางเป็นหลักสำคัญในกฎหมายปกครองที่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องไม่มีส่วนได้เสียและมีอคติในเรื่องที่พิจารณา ระบบกฎหมายไทยถือว่าหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นหลักกฎหมายทั่วไปเช่นเดียวกับระบบกฎหมายของนานาอารยประเทศ ซึ่งผู้ตรากฎหมายได้นำหลักดังกล่าวมาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในมาตรา 13 ถึงมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อันเป็นบทบัญญัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งได้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเตรียมการและดำเนินการเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครองกรณีปฏิบัติหน้าที่เรื่องเดียวกันในหลายขั้นตอน โดยหากปรากฏว่าในกรณีที่การพิจารณาทางปกครองได้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการหรือคณะทำงานหลายชุด หรือโดยเจ้าหน้าที่คนเดียวกันซึ่งดำรงตำแหน่งในหลายสถานะ อาจเกิดปัญหาในการนำหลักความเป็นกลางตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับvกรณีจึงมีประเด็นปัญหาที่น่าพิจารณาว่า ศาลปกครองมีแนวทางในการตีความและการปรับใช้หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครองกรณีปฏิบัติหน้าที่เรื่องเดียวกันในหลายขั้นตอนอย่างไร ศาลใช้หลักเกณฑ์ใดในการวินิจฉัยว่า พฤติการณ์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการผู้มีอำนาจพิจารณาทางปกครองกรณีปฏิบัติหน้าที่เรื่องเดียวกันในหลายขั้นตอนในลักษณะใด จึงจะถือว่าเป็นกรณีที่มีเหตุแห่งความไม่เป็นกลางจากสภาพภายนอกของตัวเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น โดยศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเปรียบเทียบกับแนวคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศอังกฤษ เพื่อกำหนดแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลกรณีเจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางปกครองโดยฝ่าฝืนต่อหลักความเป็นกลางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วณิชชา โสภาพล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) หลักความเป็นกลางกับกรณีกระบวนพิจารณาเรื่องทางปกครองที่มีหลายขั้นตอน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
วณิชชา โสภาพล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. หลักความเป็นกลางกับกรณีกระบวนพิจารณาเรื่องทางปกครองที่มีหลายขั้นตอน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
วณิชชา โสภาพล และผู้แต่งคนอื่นๆ. หลักความเป็นกลางกับกรณีกระบวนพิจารณาเรื่องทางปกครองที่มีหลายขั้นตอน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.