รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1234
Title มาตรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจนำเที่ยวในต่างประเทศ
Creator เขมิสรา บุณยะผลึก
Contributor สุเมธ ศิริคุณโชติ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ภาษีมูลค่าเพิ่ม ,การท่องเที่ยวในต่างประเทศ ,กำไรเบื้องต้น ,มาตรการพิเศษ ,Value added tax ,Outbound tour ,Margin ,Special scheme
Abstract การให้บริการโดยผู้ประกอบการในประเทศไทย ที่มีการใช้บริการนอกราชอาณาจักร โดยทั่วไปจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0 ในส่วนที่มีการใช้บริการนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นการสนับสนุนการส่งออกและให้สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักปลายทาง อย่างไรก็ตาม ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 105 ระบุว่าหลักเกณฑ์ข้างต้น ไม่ใช้บังคับกับการให้บริการจัดนำเที่ยวในต่างประเทศ ทำให้การให้บริการนำเที่ยวในต่างประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเดียวกับการให้บริการในราชอาณาจักรปัจจุบันได้มีหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร ระบุว่า การให้บริการนำเที่ยวในต่างประเทศที่คิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย (Package tours) ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้รับบริการทั้งหมด รวมถึง ค่าอาหาร ค่าท่องเที่ยว ค่าที่พัก ในต่างประเทศ ที่รวมอยู่ในค่าบริการนั้นด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นการให้บริการโดยผู้ประกอบการในต่างประเทศที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย และได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วในประเทศที่มีการให้บริการ การที่กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ค่าบริการทั้งหมดที่ชำระให้แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวเป็นฐานภาษี ซึ่งรวมถึงค่าบริการที่ชำระให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ทำให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจ และยังทำให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจสูงขึ้น นำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมาจากการศึกษาและวิเคราะห์ของผู้เขียน ธุรกิจนำเที่ยวในต่างประเทศ เป็นการให้บริการระหว่างประเทศที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ผู้ให้บริการอยู่ในประเทศไทย ผู้รับบริการอยู่ในประเทศไทย การจ่ายค่าบริการก็ทำในประเทศไทย มีเพียงการให้บริการที่ทำในยังต่างประเทศเท่านั้น หากกำหนดให้การให้บริการดังกล่าวเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0 เช่นสาธารณรัฐสิงคโปร์ ค่าบริการนำเที่ยวในส่วนที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย จะไม่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศใดเลย เนื่องจากกลไกความรับผิดทางภาษีย้อนกลับ (Reverse charge mechanism) ไม่สามารถใช้ได้กับรูปแบบธุรกิจนี้ เพราะไม่มีคนนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในรัฐปลายทาง ซึ่งสหภาพยุโรปได้เล็งเห็นถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจนำเที่ยวในต่างประเทศ จึงมีมาตรการพิเศษในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจนำเที่ยวในต่างประเทศ โดยใช้กำไรเบื้องต้นเป็นฐานภาษี จึงเป็นการขจัดภาษีซื้อไปในตัว ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอคืนภาษีซื้อในทุกประเทศที่มีการให้บริการ แก้ไขปัญหาภาษีซ้ำซ้อน และยังสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการในส่วนที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้รับอีกด้วย ดังนั้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจนำเที่ยวในต่างประเทศ โดยใช้กำไรเบื้องต้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งอาจนำมาใช้พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เขมิสรา บุณยะผลึก และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) มาตรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจนำเที่ยวในต่างประเทศ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เขมิสรา บุณยะผลึก และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. มาตรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจนำเที่ยวในต่างประเทศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เขมิสรา บุณยะผลึก และผู้แต่งคนอื่นๆ. มาตรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจนำเที่ยวในต่างประเทศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.