รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1233
Title ปัญหาการดำเนินคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาของหน่วยงานจัดเก็บภาษี
Creator นที อยู่สำราญ
Contributor รณกรณ์ บุญมี, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การดำเนินคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญา ,การสอบสวน ,หน่วยงานจัดเก็บภาษี ,Tax litigation that involves criminal sanctions ,Investigation ,Tax-collecting agencies
Abstract การดำเนินคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาของประเทศไทย จะดำเนินการเหมือนกับคดีอาญาทั่วไป โดยเป็นการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เจ้าพนักงานของหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะมีข้อจำกัดอำนาจและหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญา เนื่องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้กำหนดให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานของหน่วยงานจัดเก็บภาษี หากมองในแง่ของความเป็นจริงแล้ว เจ้าพนักงานของหน่วยงานจัดเก็บภาษีเป็นหน่วยงานที่รับทราบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วน และได้ดำเนินการแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำความผิด แต่ผู้มีอำนาจในการสอบสวนคดีภาษีคือพนักงานสอบสวนที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ อีกทั้ง พนักงานสอบสวนไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ กล่าวคือ ประสิทธิภาพในการสอบสวน การแสวงหาพยานหลักฐาน การรั่วไหลของพยานหลักฐาน รวมถึงความล่าช้าในการสอบสวนอีกด้วยในปัจจุบันการดำเนินคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาของประเทศไทย ผู้เขียนพบปัญหาหลายประการที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาอำนาจในการสอบสวนคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาของหน่วยงานจัดเก็บภาษี ปัญหาการสอบสวนคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปัญหาการเปรียบเทียบคดีของหน่วยงานจัดเก็บภาษี ปัญหาการแบ่งแยกอำนาจในการสอบสวนและการฟ้องคดีออกจากกัน และปัญหาความไม่มีเอกภาพของกฎหมายภาษี ประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการแบ่งแยกหน่วยงานจัดเก็บภาษีออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต แต่ละหน่วยงานมีกฎหมายที่นำมาบังคับใช้คนละฉบับ แต่การดำเนินคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาของหน่วยงานจัดเก็บภาษีแต่ละหน่วยงานจะใช้วิธีการเดียวกัน คือ การดำเนินกระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะใช้วิธีการในการดำเนินคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาด้วยวิธีการเดียวกัน แต่หากการกระทำความผิดทางอาญานั้นมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานก็ยังคงต้องแยกกันไปดำเนินคดีอาญาตามหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อน และความล่าช้าในการดำเนินคดีอาญาได้ ประกอบกับประเทศไทยได้มีการแบ่งแยกอำนาจในการสอบสวนและการฟ้องคดีออกจากกัน กล่าวคือ หน่วยงานจัดเก็บภาษีไม่มีอำนาจในการสอบสวน พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนแต่ไม่มีอำนาจในการฟ้องคดี และพนักงานอัยการไม่มีส่วนร่วมในการสอบสวนตั้งแต่เริ่ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิผู้กระทำความผิด ความซ้ำซ้อนในเชิงกระบวนการ และขาดความมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาสภาพปัญหาตามข้างต้น เห็นได้ว่ากระบวนการสอบสวนคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาของไทยยังคงขาดประสิทธิภาพวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาสภาพปัญหาตามข้างต้น และศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาทั้งกระบวนการสอบสวนและการฟ้องคดีของประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นที อยู่สำราญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ปัญหาการดำเนินคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาของหน่วยงานจัดเก็บภาษี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นที อยู่สำราญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ปัญหาการดำเนินคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาของหน่วยงานจัดเก็บภาษี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นที อยู่สำราญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัญหาการดำเนินคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาของหน่วยงานจัดเก็บภาษี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.