รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1232
Title สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Creator จาตุรนต์ เทพเดชา
Contributor รณกรณ์ บุญมี, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ภาษีบ้านเกิด ,การระดมทุนสาธารณะ ,ฟุรุซาโตะโนเซ ,Hometown tax ,Crowdfunding ,Charitable contribution ,Furusato nouzei
Abstract ภาษีท้องถิ่นเป็นรายได้ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินหรือความมั่งคั่ง (Wealth Tax) ที่รัฐบาลมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีหน้าที่จัดเก็บ กฎหมายที่ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่สำคัญ ในปัจจุบัน คือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการ ทำให้รัฐบาลเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยจากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันภาษีท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง คิดเป็นร้อยละ 10 ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบร้อยละ 90 มาจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ ตลอดจนมาจากเงินอุดหนุน ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นตัวอย่างที่ดี ในการให้ความสำคัญกับอิสระทางการคลังของท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีความสามารถในการจัดทำภารกิจที่สำคัญเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการออกกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนที่บริจาคเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ประการ คือ สามารถนำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้และภาษีที่อยู่อาศัยได้ และได้รับของตอบแทนเป็นผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีมีกฎหมายที่อนุญาตให้ประชาชนหรือบริษัทเอกชนที่บริจาคให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ สามารถนำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ผู้เขียนเห็นว่า หากมีการนำนโยบายภาษีบ้านเกิด (Hometown Tax) หรือการระดมทุนสาธารณะ (Crowd Funding) มาใช้ในประเทศไทย น่าที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และช่วยกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

จาตุรนต์ เทพเดชา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
จาตุรนต์ เทพเดชา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
จาตุรนต์ เทพเดชา และผู้แต่งคนอื่นๆ. สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.