รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.749
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
Creator สัตยา ประกอบชัย
Contributor รังสิมันต์ สุนทรไชยา, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword ความสุข, บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ, สัมพันธภาพครอบครัว, การเห็นคุณค่าในตนเอง, ภาวะซึมเศร้า, Happiness, Sexual and gender diversity, Family relationships, Self-esteem, Depression
Abstract การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสุขของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่เป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จำนวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวมรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามสัมพันธภาพครอบครัว 3) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 4) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า และ 5) แบบวัดความสุข วิเคราะห์ข้อมูลทั่วโดยใช่สถิติเชิงพรรณ (Descriptive Statiatics) โดยค่าความเที่ยงของแบบสอบถามสัมพันธภาพครอบครัว เท่ากับ .75, แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง เท่ากับ .71, แบบประเมินภาวะซึมเศร้า เท่ากับ .80, และแบบวัดความสุข เท่ากับ .75 วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (Spearman’s Rank Correlation Coefficient)ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยความสุขในระดับมาก (M = 4.67, SD. = .59) สัมพันธภาพครอบครัวในระดับดี (M = 48.63, SD. = 7.17) การเห็นคุณค่าในตนเองในระดับสูง (M = 3.30, SD. = .44) และค่าเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าเท่ากับ 10.80 (SD. = 8.59) และพบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับความสุข (r = .09, p > .05) สัมพันธภาพครอบครัวและการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความสุข (r = .38, p < .001, r = 0.66, p < .001) และภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลางกับความสุข (r = -.60, p < .001)ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพในการนำปัจจัยสัมพันธภาพครอบครัว การเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมหรือกิจกรรมในการส่งเสริมความสุขของบุคคลกลุ่มนี้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สัตยา ประกอบชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
สัตยา ประกอบชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
สัตยา ประกอบชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.