รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.464
Title การจัดการความรู้เพื่อการสืบทอดศิลปะการแสดงดนตรีไทย: กรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต
Creator เจตธวัช ทัพวาที
Contributor กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword การจัดการความรู้ ,การสืบทอด ,ดนตรีไทย ,มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ,Knowledge management ,Inheritance ,Thai Music ,Intangible cultural heritage
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงดนตรีไทยกรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต เพื่อศึกษาการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยกรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต และเพื่อศึกษาการบริหารจัดการองค์กรไม่แสวงผลกำไรกรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับดนตรีไทยและใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 4 กลุ่ม 1) ผู้บริหารมูลนิธิดุริยประณีต 2) บุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 3) สมาชิกชมรมดนตรีไทย และ 4) นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆจากผลการศึกษาการจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเป็นการเก็บองค์ความรู้ไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โน้ตเพลง แผ่นซีดีเพลง เครื่องดนตรีไทย เป็นต้นและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ โดยใช้การถ่ายทอดแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มตามความเหมาะสม จากผลการศึกษาการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยพบว่าเกิดจากการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยโดยผ่านระบบลูกหลานเนื่องจากลูกหลานที่เกิดมาอยู่ในสภาพแวดล้อมของดนตรีไทยตลอดเวลาทำให้เกิดการซึบซับความเป็นดนตรีไทยไปโดยปริยายและเกิดจากกคนในครอบครัวปลูกฝังการอนุรักษ์ดนตรีไทยทำให้เกิดความรักและความสนใจในดนตรีไทยจนเกิดเป็นการสืบสานต่อไป จากผลการศึกษาการบริหารจัดการองค์กรไม่แสวงผลกำไรของมูลนิธิดุริยประณีต จะแบ่งการจัดการหลักๆ ออกเป็น 2 งานคืองานด้านการเรียนการสอนดนตรีไทยและงานด้านรับจ้างบรรเลงดนตรีไทย งานด้านการเรียนการสอนดนตรีไทย จะสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ ทั้งหมด 4 รอบ ตั้งแต่ 9.00 – 18.00 โดยประธานมูลนิธิดุริยประณีตจะเป็นผู้กำหนดว่าครูคนใดต้องมาสอนช่วงใด และงานด้านรับจ้างบรรเลงดนตรีไทยประธานมูลนิธิ ดุริยประณีตจะเป็นผู้รับเรื่องงานบรรเลงดนตรีไทย เมื่อพิจารณางานแล้วจึงรับงานมาเพื่อทำการซ้อมดนตรีไทยให้ตรงกับความเหมาะสมของงาน และเมื่อถึงวันงานประธานจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานทุกอย่างและบริหารการแสดงบรรเลงดนตรีไทยจนลุล่วงสำเร็จ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เจตธวัช ทัพวาที และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การจัดการความรู้เพื่อการสืบทอดศิลปะการแสดงดนตรีไทย: กรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เจตธวัช ทัพวาที และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การจัดการความรู้เพื่อการสืบทอดศิลปะการแสดงดนตรีไทย: กรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เจตธวัช ทัพวาที และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจัดการความรู้เพื่อการสืบทอดศิลปะการแสดงดนตรีไทย: กรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.