รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.418
Title ผลของโปรแกรมการดูแลระยะท้ายของชีวิตที่สงบต่อการรับรู้การตายสงบในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับยาเคมีบำบัด
Creator วราภรณ์ อ่อนอนงค์
Contributor เยาวรัตน์ มัชฌิม, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword การตายอย่างสงบ ,โปรแกรมการดูแลระยะท้ายของชีวิตที่สงบ ,ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ,Peaceful death ,Peaceful end of life care program ,Cancer patients receiving chemotherapy
Abstract การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดซ้ำ 2 ครั้ง คือ หลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 1 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลระยะท้ายของชีวิตที่สงบต่อการรับรู้การตายสงบ กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับยาเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยอายุรกรรมมะเร็งก้อนทูม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จำนวน 60 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 30 ราย และกลุ่มทดลอง 30 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมการดูแลระยะท้ายของชีวิตที่สงบ ซึ่งสร้างขึ้นตามทฤษฎีระยะท้ายของชีวิตที่สงบร่วมกับหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแล โปรแกรมมีระยะเวลา 4 สัปดาห์ กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพ การประเมินและการจัดการอาการ การพูดคุยสื่อสารเพื่อลดความวิตกกังวล การดูแลตอบสนองตามความเชื่อและความศรัทธา การจัดการสิ่งที่ค้างคาในใจ และสนับสนุนให้เลือกสถานที่สำหรับช่วงสุดท้ายของชีวิตและให้ญาติเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองได้แก่ แบบประเมิน Palliative Performance Scale (PPS) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 1) โปรแกรมการดูแลระยะท้ายของชีวิตที่สงบ และ 2) คู่มือการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบประเมินเพื่อติดตามอาการต่าง ๆ ในระยะท้าย (Edmonton Symptom Assessment System: ESAS) และ 3) แบบประเมินการรับรู้การตายสงบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้การตายสงบภายหลังการทดลอง และหลังการทดลอง 1 เดือน สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001) ส่วนคะแนนเฉลี่ยการรับรู้การตายสงบของกลุ่มทดลองหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมทันที และในระยะติดตามผล 1 เดือนไม่มีความแตกต่างกัน (p >.05) ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้การตายสงบภายหลังการทดลอง และในระยะติดตามผล 1 เดือน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001) ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า โปรแกรมการดูแลระยะท้ายของชีวิตที่สงบสามารถเพิ่มการรับรู้การตายสงบในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายได้ และผลดังกล่าวยังคงอยู่หลังโปรแกรมสิ้นสุดแล้ว 1 เดือน ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำโปรแกรมการดูแลระยะท้ายของชีวิตที่สงบไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยระยะท้ายกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการรับรู้การตายสงบ ลดความทุกข์ทรมาน ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะท้าย และเกิดการตายสงบ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วราภรณ์ อ่อนอนงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) ผลของโปรแกรมการดูแลระยะท้ายของชีวิตที่สงบต่อการรับรู้การตายสงบในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับยาเคมีบำบัด. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
วราภรณ์ อ่อนอนงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. ผลของโปรแกรมการดูแลระยะท้ายของชีวิตที่สงบต่อการรับรู้การตายสงบในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับยาเคมีบำบัด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
วราภรณ์ อ่อนอนงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลของโปรแกรมการดูแลระยะท้ายของชีวิตที่สงบต่อการรับรู้การตายสงบในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับยาเคมีบำบัด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.