รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.399
Title ผลกระทบของฟังก์ชันเชื่อมโยงและตัวแบบที่มีผลต่อช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ส่วนประกอบแบร์นูลลี
Creator สุนิสา จันทร์น้ำท่วม
Contributor พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword ฟังก์ชันเชื่อมโยง ,ตัวแบบค่าศูนย์เฟ้อ ,ตัวแบบค่าศูนย์ผันแปร ,Link function ,Zero-inflated models ,Zero-altered models
Abstract งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของฟังก์ชันเชื่อมโยงที่แตกต่างกัน 3 ฟังก์ชัน ได้แก่ ฟังก์ชันเชื่อมโยงลอจิต ฟังก์ชันเชื่อมโยงโพรบิต และฟังก์ชันเชื่อมโยงคอมพลีเมนทารีล็อก-ล็อก สำหรับตัวแบบปัวซงค่าศูนย์เฟ้อ (Zero-inflated Poisson: ZIP) ตัวแบบปัวซงค่าศูนย์ผันแปร (Zero-altered Poisson: ZAP) ตัวแบบทวินามเชิงลบค่าศูนย์เฟ้อ (Zero-inflated Negative Binomial: ZINB) และตัวแบบทวินามเชิงลบค่าศูนย์ผันแปร (Zero-altered Negative Binomial: ZANB) โดยทั่วไปเกณฑ์สารสนเทศของอะกะอิเกะ (Akaike Information Criterion: AIC) จะถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบตัวแบบ แต่อย่างไรก็ตาม ค่า AIC ยังไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าตัวแบบที่ดีที่สุดนั้นจะให้ค่าความน่าจะเป็นคุ้มรวม (Coverage Probability: CP) ของพารามิเตอร์ส่วนประกอบแบร์นูลลีเท่ากับระดับของช่วงความเชื่อมั่นที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์ส่วนประกอบแบร์นูลลี (π) หรือสัดส่วนของข้อมูลศูนย์ร่วมกับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงปัวซงและทวินามเชิงลบ (λ) โดยใช้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบ 3 เกณฑ์ คือ เกณฑ์สารสนเทศของอะกะอิเกะ (AIC) ค่าประมาณความน่าจะเป็นคุ้มรวม (CP) ของช่วงความเชื่อมั่นแบบวัลด์สำหรับพารามิเตอร์ส่วนประกอบแบร์นูลลี (π) และความยาวช่วงเฉลี่ย (Average Length: AL) จากการศึกษาพบว่า ฟังก์ชันเชื่อมโยงไม่มีผลต่อ AIC CP และ AL ของทุกตัวแบบ ในขณะที่สัดส่วนของข้อมูลศูนย์ (π) และค่าเฉลี่ยของการแจกแจงปัวซงและทวินามเชิงลบ (λ) ส่งผลกระทบต่อค่า AIC CP และ AL
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สุนิสา จันทร์น้ำท่วม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) ผลกระทบของฟังก์ชันเชื่อมโยงและตัวแบบที่มีผลต่อช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ส่วนประกอบแบร์นูลลี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
สุนิสา จันทร์น้ำท่วม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. ผลกระทบของฟังก์ชันเชื่อมโยงและตัวแบบที่มีผลต่อช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ส่วนประกอบแบร์นูลลี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
สุนิสา จันทร์น้ำท่วม และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลกระทบของฟังก์ชันเชื่อมโยงและตัวแบบที่มีผลต่อช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ส่วนประกอบแบร์นูลลี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.