รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1410
Title ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงกลาโหมของสมาชิกเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง
Creator วรินทร มั่นคง
Contributor โมไนยพล รณเวช, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร ,กระทรวงกลาโหม ,เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง ,Confidence in information ,Ministry of Defense ,White Network for Security
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงกลาโหมของสมาชิกเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่าง 100 คนผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงกลาโหมด้านความถูกต้องสูงที่สุด (4.38) รองลงมา คือ ด้านความรวดเร็ว (4.09) และด้านความเป็นกลาง (4.04) ตามลำดับนอกจากนั้น ยังพบว่า สมาชิกเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงที่มีเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิภาคที่แตกต่างกันจะมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงกลาโหมทุกด้านไม่แตกต่างกัน ในขณะที่สมาชิกเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงกลาโหมด้านความเป็นกลางแตกต่างกัน แต่ไม่พบความแตกต่างในด้านความถูกต้องและความรวดเร็วที่ระดับนัยสำคัญ .05
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วรินทร มั่นคง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงกลาโหมของสมาชิกเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
วรินทร มั่นคง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงกลาโหมของสมาชิกเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
วรินทร มั่นคง และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงกลาโหมของสมาชิกเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.