รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1409
Title พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา การรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ Netflix ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
Creator ธีระวิทย์ ปทะวานิช
Contributor พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword พฤติกรรม ,การเปิดรับ ,การรับรู้ ,การใช้บริการ ,Netflix ,Media ,Exposure ,Perception ,Intention to subscribe
Abstract การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา การรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ Netflix ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” จัดทำเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณากับการรับรู้ Netflix และความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณากับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ Netflix โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เลือกใช้วิธีการสำรวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 300 ชุดจากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ Netflix ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในภาพรวมเป็นความสัมพันธ์ทางบวก กล่าวคือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา ในภาพรวมมาก จะมีการรับรู้ Netflix มาก และผู้ที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาในภาพรวมน้อย จะมีการรับรู้ Netflix น้อยตามไปด้วย ทั้งนี้ขนาดของความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ โดยเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา Netflix กับการรับรู้ Netflix ในแต่ละช่องทาง พบว่า การเปิดรับสื่อโฆษณาในช่องทาง Facebook Youtube และโทรทัศน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ Netflix โดยเป็นความสัมพันธ์ระดับต่ำทั้งสามช่องทาง และ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ Netflix ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในภาพรวมเป็นความสัมพันธ์ทางบวก กล่าวคือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาในภาพรวมมาก จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ Netflix มาก และผู้ที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาในภาพรวมน้อย จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ Netflix น้อยตามไปด้วย ทั้งนี้ขนาดของความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ โดยเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณากับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ Netflix ในแต่ละช่องทาง พบว่า การเปิดรับสื่อโฆษณาในช่องทาง Facebook และ Youtube มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ Netflix โดยเป็นความสัมพันธ์ระดับต่ำทั้งสองช่องทาง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธีระวิทย์ ปทะวานิช และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา การรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ Netflix ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ธีระวิทย์ ปทะวานิช และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา การรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ Netflix ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ธีระวิทย์ ปทะวานิช และผู้แต่งคนอื่นๆ. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา การรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ Netflix ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.