รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1408
Title การเปิดรับการสื่อสารกับการรับรู้ต่อแบรนด์อาดิดาสภายใต้แคมเปญ adidas and Parley บนสื่อออนไลน์
Creator เกริกชัย เชยจิตต์
Contributor พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword การเปิดรับ ,การรับรู้ ,อาดิดาส ,สื่อออนไลน์ ,Adidas and Parley ,Brand perception ,Communication exposure ,Adidas ,Online media
Abstract การศึกษา เรื่อง “การเปิดรับการสื่อสารกับการรับรู้ต่อแบรนด์อาดิดาส ภายใต้แคมเปญ adidas and Parley บนสื่อออนไลน์” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 309 คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire)ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรของผู้รับสารที่เคยเห็นแคมเปญ adidas and Parley บนสื่อออนไลน์ที่เป็นการสื่อสารอย่างเป็นทางการของแบรนด์ อย่างน้อยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 18 -25 ปี รายได้ต่อเดือนคือไม่เกิน 15,000 บาท มีอาชีพเป็นนักศึกษา การศึกษาในระดับปริญาตรี ซึ่งเกือบทั้งหมดเคยใช้สินค้าในแบรนด์อาดิดาส โดยใช้รองเท้ากีฬาและรองเท้าแฟชั่น ระดับการเปิดรับผ่านช่องทางการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเปิดรับผ่าน เฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของแบรนด์อาดิดาสมีระดับสูงกว่าช่องทางอื่น ภาพรวมมีระดับการเปิดรับการสื่อสารเนื้อหาอยู่ในระดับมาก โดยระดับการเปิดรับเนื้อหาด้านผลิตภัณฑ์และลักษณะของแบรนด์ สูงกว่าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาด้านผลิตภัณฑ์และลักษณะของแบรนด์นั้น คือเนื้อหาเกี่ยวกับผู้มีชื่อเสียงในวงการกีฬา ใช้สินค้าอาดิดาส อยู่ในระดับมากซึ่งสูงที่สุด สำหรับเนื้อหาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของอาดิดาส พบว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลของอาดิดาส สูงที่สุด การวิจัยพบว่า ระดับการรับรู้ต่อแบรนด์อาดิดาสภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับการรับรู้ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์ พบว่าอาดิดาส เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ วางใจได้ อยู่ในระดับมาก สูงกว่าด้านอื่นสำหรับระดับการรับรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า อาดิดาส ผลักดันให้เกิดการคิดค้นวัสดุ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากซึ่งสูงสุดนอกจากนี้ ผลการศึกษา พบว่าระดับการเปิดรับผ่านช่องทางการสื่อสารและระดับการเปิดรับเนื้อหาการสื่อสารมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ต่อแบรนด์ทั้งภาพรวมและทั้งด้านลักษณะของแบรนด์และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เกริกชัย เชยจิตต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การเปิดรับการสื่อสารกับการรับรู้ต่อแบรนด์อาดิดาสภายใต้แคมเปญ adidas and Parley บนสื่อออนไลน์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เกริกชัย เชยจิตต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การเปิดรับการสื่อสารกับการรับรู้ต่อแบรนด์อาดิดาสภายใต้แคมเปญ adidas and Parley บนสื่อออนไลน์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เกริกชัย เชยจิตต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเปิดรับการสื่อสารกับการรับรู้ต่อแบรนด์อาดิดาสภายใต้แคมเปญ adidas and Parley บนสื่อออนไลน์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.