รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1407
Title การสร้างและการสื่อสารตราสินค้าบุคคลให้แก่ศิลปินค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์
Creator พัชริดา สุพรรณชนะบุรี
Contributor พีรยุทธ โอรพันธ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword ศิลปิน ,ค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์ ,การสร้างตราสินค้าบุคคล ,การสื่อสารตราสินค้า ,Artist ,Spicy Disc record label ,Personal branding ,Brand communication
Abstract การค้นคว้าอิสระ เรื่องการสร้างและการสื่อสารตราสินค้าบุคคลให้แก่ศิลปินค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์ ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดการบริหารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์และการบริหารคุณค่าตรา และการบูรณาการการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าของตราสินค้า มาเป็นกรอบในการศึกษา โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์การศึกษา ได้แก่ ศึกษาการสร้างตราสินค้าบุคคลให้แก่ศิลปินค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์ และศึกษาการสื่อสารตราสินค้าบุคคลให้แก่ศิลปินค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์ โดยผู้ศึกษามุ่งศึกษาเฉพาะการสร้างตราสินค้าบุคคลให้แก่ศิลปินค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์ ในฐานะค่ายเพลงขนาดกลางในประเทศไทย ประกอบด้วยกรณีศึกษา 3 กลุ่มศิลปิน ได้แก่ วงละอองฟอง(La Ong Fong) วงมายด์(Mild) และวงเดอะ พาร์คินสัน(The Parkinson) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างและการสื่อสารตราสินค้าบุคคลให้แก่ศิลปินค่ายสไปร์ซซี่ ดิสก์ รวมถึงสมาชิกศิลปินจากในกรณีศึกษา และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผลการค้นคว้าอิสระพบว่า ตราสินค้าบุคคลศิลปินค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์ กำหนดตำแหน่งตราสินค้าบุคคลวงละอองฟอง มาจากแนวทางดนตรีที่วงสร้างสรรค์ นั่นคือ ดนตรีแนวอะคูสติกป๊อป สื่อสารเนื้อหาด้วยทัศนคติเชิงบวก มีการแสดงออกด้วยความสดใสจากสมาชิก 3 คน, ตราสินค้าบุคคลวงมายด์ มีการสร้างเอกลักษณ์และวางแผนพัฒนาตราสินค้าบุคคลได้จากแนวดนตรีป๊อป ที่มีการใช้ภาษาและเนื้อหาเพลงแสดงความรู้สึกเสียใจหรือน้อยใจเปรียบได้กับการเป็นตัวแทนความรู้สึกผู้ฟัง และกำหนดตำแหน่งตราสินค้าบุคคลวงเดอะ พาร์คินสัน จากแนวทางดนตรีที่วงสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความชอบและความรู้ เกิดเป็นผลงานแนวเพลงโซลรวมกับความเชี่ยวชาญในด้านดนตรีจาก 3 สมาชิกวง การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าให้ตราสินค้าบุคคลศิลปินค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์ โดยการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ พบว่าศิลปินค่ายสไปร์ซซี่ ดิสก์มีการใช้เครื่องมือในกลุ่มโฆษณาไปในทิศทางเดียวกันกับทุกศิลปิน เพื่อให้ได้รับการมองเห็นมากที่สุด ,การตลาดแบบปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ เว็บไซต์ การสื่อโฆษณาวิดีโอ และสื่อสังคม พบว่าสื่อสังคมเป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานอย่างหลากหลายและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะกับตราสินค้าบุคคลวงเดอะ พาร์คินสันและวงมายด์ ,การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดพบว่าการจัดคอนเสิร์ตสามารถสามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับตราสินค้าบุคคลศิลปินค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์ได้ และการตลาดแบบบอกต่อส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร สามารถกระจายข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าบุคคลศิลปินค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์ไปในวงกว้าง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พัชริดา สุพรรณชนะบุรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การสร้างและการสื่อสารตราสินค้าบุคคลให้แก่ศิลปินค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พัชริดา สุพรรณชนะบุรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การสร้างและการสื่อสารตราสินค้าบุคคลให้แก่ศิลปินค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พัชริดา สุพรรณชนะบุรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสร้างและการสื่อสารตราสินค้าบุคคลให้แก่ศิลปินค่ายเพลงสไปร์ซซี่ ดิสก์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.