รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1406
Title ปัจจัยที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานก่อสร้างรถไฟฟ้า: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
Creator นันท์ธิดา กระจ่างตา
Contributor จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword ปัจจัยความล่าช้า ,โครงการก่อสร้าง ,โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ,Delaying factors ,Construction project ,Metropolitan Rapid Transit (MRT) Purple Line project
Abstract งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลให้การดําเนินการโครงการ ก่อสร้างรถไฟฟ้าล่าช้า พร้อมทั้งหาแนวทางควบคุมปัจจัยดังกล่าว เพื่อให้การดําเนินการแล้วเสร็จตาม กําหนดเวลา โดยเลือกศึกษาจากกรณีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) ด้วย แบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการก่อสร้างโครงการฯ จํานวน 140 คน และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้วิธีความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) พบว่าปัจจัยที่ ส่งผลทําให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) มี 6 ปัจจัย เรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 2. ปัจจัยด้านการ วางแผนงานและการบริหารจัดการ 3. ปัจจัยด้านบุคลากร 4. ปัจจัยด้านการควบคุมงาน 5. ปัจจัย ด้านแรงงาน และ 6. ปัจจัยด้านเหตุสุดวิสัย ตามลําดับ จากนั้นนําผลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทาง ป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าของโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ โดยผู้วิจัยเสนอการประยุกต์ใช้แนวคิด ของลีนและการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารเพื่อเป็นแนวทางป้องกันดังกล่าว ประกอบด้วย 1. การจําลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอสมอสซิมมิวเลเตอร์ 2. เทคโนโลยีคลาวด์ และโมบายล์ 3. เทคโนโลยีการจําลองข้อมูลอาคาร และ 4. เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นันท์ธิดา กระจ่างตา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) ปัจจัยที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานก่อสร้างรถไฟฟ้า: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นันท์ธิดา กระจ่างตา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. ปัจจัยที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานก่อสร้างรถไฟฟ้า: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นันท์ธิดา กระจ่างตา และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานก่อสร้างรถไฟฟ้า: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.