รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1405
Title การประเมินศักยภาพของผู้รับเหมางานก่อสร้างภายหลังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง: กรณีศึกษา งานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐที่ประสบเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554
Creator นรินทร์ คำภู
Contributor ชัยศักดิ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword ศักยภาพของผู้รับเหมา ,งานก่อสร้าง ,วิกฤติน้ำท่วม ,Potential of construction contractor ,Construction ,Flood crisis
Abstract อุทกภัยที่เกิดในปีพุทธศักราช 2554 อาจถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นในรอบ 70 ปีของพื้นที่ภาคกลางของประเทศ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจการก่อสร้างได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ งานวิจัยนี้ต้องการวิเคราะห์แผนงานและแนวทางจัดการงานก่อสร้างอาคารเพื่อประเมินศักยภาพของผู้รับเหมาซึ่งประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้ โครงการที่ถูกเลือกให้เป็นกรณีศึกษา คือ อาคารของหน่วยงานรัฐในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาพบเหตุหลักของความล่าช้าที่เกิดขึ้นตลอดโครงการมี 2 ครั้ง คือ (1) เหตุจากอุทกภัยซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างไม่ได้ จำนวน 41 วัน (2) เหตุจากการแก้ไขปัญหาดินเมื่อพบว่าเสาเข็มส่วนใหญ่ที่ทดสอบไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่กำหนด จำนวน 170 วัน ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ความล่าช้าที่เกิดขึ้นในส่วนของผู้รับเหมามีจำนวน 22 วัน ซึ่งคาดว่าเกิดจากสาเหตุที่วัสดุก่อสร้างบางรายการขาดตลาด นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้รับเหมาได้ขออนุญาตปรับเปลี่ยนลำดับของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงวดงาน เพื่อให้สามารถเบิกเงินได้อย่างคล่องตัว ส่งผลให้สายงานวิกฤติเดิมซึ่งเป็นกิจกรรมของงานระบบในส่วนของอาคารบริการ ถูกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนของอาคารหลัก ผลการศึกษาพบว่าโครงการเกิดสภาวะวิกฤติ ณ วันที่ 800 ของการดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งเป็น จุดสูงสุดที่ผู้รับเหมาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังขอเบิกจ่ายไม่ได้ ส่งผลให้นำ ตัวเลขร้อยละ 55 ของมูลค่าโครงการก่อสร้าง มาใช้เป็นเกณฑ์สูงสุดของการประเมินศักยภาพความอยู่รอดของผู้รับเหมาในการพิจารณารับงานก่อสร้างอาคารในพื้นที่นี้หากเกิดภัยธรรมชาติในรูปแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อน ในช่วงท้ายของการศึกษาได้สรุปภาพรวมของผลที่เกิดจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ออกเป็น 4 ประเภทคือ (1) คุณสมบัติด้านกำลังรับน้ำหนักของดินลดลง (2) รัฐช่วยเหลือด้วยการอนุญาตให้ขยายเวลาจากเหตุน้ำท่วมและขาดแคลนแรงงาน (3) ผู้รับเหมาใช้วิธีขอเปลี่ยนลำดับและแบ่งย่อยกิจกรรมเพื่อให้เบิกค่าก่อสร้างได้เร็วขึ้น (4) รูปแบบรายการก่อสร้างในพื้นที่ที่เกิดความเสียหายนี้ถูกปรับแก้เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นรินทร์ คำภู และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การประเมินศักยภาพของผู้รับเหมางานก่อสร้างภายหลังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง: กรณีศึกษา งานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐที่ประสบเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นรินทร์ คำภู และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การประเมินศักยภาพของผู้รับเหมางานก่อสร้างภายหลังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง: กรณีศึกษา งานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐที่ประสบเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นรินทร์ คำภู และผู้แต่งคนอื่นๆ. การประเมินศักยภาพของผู้รับเหมางานก่อสร้างภายหลังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง: กรณีศึกษา งานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐที่ประสบเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.