รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1404
Title การวิเคราะห์ผลกระทบต่อตารางเวลาในโครงการปรับปรุงอาคารภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม พ.ศ. 2554: กรณีศึกษา หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Creator ธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์
Contributor ชัยศักดิ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword วิกฤตน้ำท่วม ,การซ่อมแซมอาคาร ,ความล่าช้าในการก่อสร้าง ,Flood crisis ,Building repair ,Construction delay
Abstract ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้เกิดเหตุเกี่ยวกับน้ำท่วมทุกๆปี และมีอัตราการเกิดน้ำท่วมตามจังหวัดต่างๆ (สภาวะไม่ปกติ) ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ซึ่งเทียบกับระยะเวลาน้ำท่วมแล้วทำให้เกิดความเสียหายของอาคารและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก การปรับปรุงอาคารเพื่อให้อาคารเสร็จ และใช้งานได้ทันกับระยะเวลาที่หน่วยงานต้องเปิดทำการนั้น จะมีปัจจัยหลายด้านที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการปรับปรุงอาคาร วิทยานิพนธ์ มุ่งอธิบายลักษณะดังกล่าวในการสำรวจข้อมูลเอกสารและข้อมูลบุคคลากรเฉพาะที่อยู่ในรูปเอกสารด้านการส่งงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ถอดบทเรียนประสบการณ์ พัฒนา และนำแผนปัจจัยที่มีส่วนในการทำให้การปรับปรุงล่าช้ามาปรับใช้การปรับปรุงอาคารที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยภาพรวมและสถานที่ราชการที่วิทยานิพนธ์นี้คัดเลือกเป็นกรณีศึกษา คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลหลักที่มีผลทำให้การปรับปรุงหลังเกิดเหตุน้ำท่วมมีความล่าช้า ได้แก่ 1.วัสดุมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ มีความต้องการใช้เหมือนกัน 2.ผู้รับจ้างไม่มีแรงงานและเงินทุนตามจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน 3.พฤติกรรมความต้องการของผู้ว่าจ้าง (ผู้ใช้อาคาร) 4. การเกิดเชื้อราในฝ้าเพดานและผนัง 5.อาคารบางส่วนไม่ได้ทำประกันภัย อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้หน่วยงานที่ได้รับผลหลังจากน้ำท่วม เพื่อนำไปวางแผนปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปรับปรุง โดยคำนึงถึงอนาคตถ้าเกิดจำนวนครั้งในเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการปรับปรุงในสภาวะที่ปกติ จะเห็นความแตกต่างถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่างสภาวะปกติและสภาวะไม่ปกติ ซึ่งปัจจัยในเหตุการณ์ที่น้ำท่วม (สภาวะไม่ปกติ) จะทำให้หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลังจากน้ำท่วม จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อตารางเวลาในโครงการปรับปรุงอาคารภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม พ.ศ. 2554: กรณีศึกษา หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อตารางเวลาในโครงการปรับปรุงอาคารภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม พ.ศ. 2554: กรณีศึกษา หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อตารางเวลาในโครงการปรับปรุงอาคารภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม พ.ศ. 2554: กรณีศึกษา หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.