รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1065
Title การคัดเลือกผู้แทนจำหน่าย: กรณีศึกษาโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้
Creator กฤติกร พูลเจริญ
Contributor จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword การตรวจประเมินผู้แทนจำหน่าย ,คู่มือการตรวจประเมิน ,ผู้แทนจำหน่าย ,Distributor evaluation ,Evaluation manual ,Distributor
Abstract การคัดเลือกผู้ผลิตเป็นกิจกรรมสำคัญต่อกระบวนการจัดซื้อในการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากบทบาทที่สำคัญของลักษณะของผู้ผลิตเกี่ยวข้องกับ ราคา คุณภาพ การส่งมอบและการบริการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของห่วงโซ่อุปทาน บทความนี้ใช้หลักการของระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001) กระบวนการประเมินในอุตสาหกรรมรถยนต์ (IATF16949) และแนวคิดการจัดการกระบวนการ (VDA6.3) เพื่อสร้างความพึงพอใจในประเด็น คุณภาพการจัดส่งและบริการทั้งหมด คู่มือการเลือกและประเมินซัพพลายเออร์ของกรณีศึกษา ซัพพลายเออร์ที่พิจารณานั้นรวมถึงผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการวิเคราะห์หลักการจะพิจารณาห้ามิติหลัก 1) ระบบการจัดการทั่วไป 2) การวางแผนและการพัฒนากระบวนการ 3) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 4) กระบวนการทำงานและ 5) การสนับสนุนลูกค้า คู่มือฉบับร่างได้รับการทดสอบและใช้งานแล้ว การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นจากการทดสอบและสามารถกำหนดเป็นคู่มือตรวจประเมินขั้นสุดท้าย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กฤติกร พูลเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การคัดเลือกผู้แทนจำหน่าย: กรณีศึกษาโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กฤติกร พูลเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การคัดเลือกผู้แทนจำหน่าย: กรณีศึกษาโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กฤติกร พูลเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การคัดเลือกผู้แทนจำหน่าย: กรณีศึกษาโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.