รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1064
Title การศึกษาสาเหตุความผิดพลาดในการวัดขนาดของงานพลาสติกด้วยหลักการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA): กรณีศึกษา โรงงานชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
Creator พัฐธนิสา เสนีกาญจน์
Contributor มณฑลี ศาสนนันทน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword การวิเคราะห์ระบบการวัด ,ความผันแปรของการวัด ,การปรับปรุงการวัดขนาด ,Measurement system analysis ,Variation of measurement ,Gage Repeatability & Reproducibility (GR&R) ,Dimension measuring improvement
Abstract งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความสามารถของระบบการวัดของโรงงานชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของระบบการวัดทำให้ข้อมูลนั้นไม่เหมาะสำหรับใช้วิเคราะห์กระบวนการผลิต และส่งผลให้ลูกค้าร้องเรียนจึงเป็นที่มาของการศึกษานี้โดยทำการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA) ศึกษาผ่านเครื่องมือวัด 3 ชนิด คือ ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และกล้องวิดีโอวัดงานความละเอียดสูง 3 แกน (Vertical Non-Contact Video Measurement Machine, VNM) ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเอนเอียง ความเป็นเชิงเส้น และความมีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ แต่ความสามารถด้านความแม่นยำของสภาพปัจจุบันไม่ผ่านเกณฑ์จาก GR&R เท่ากับ 49.13 เปอร์เซ็นต์ P/TV เท่ากับ 53.85 เปอร์เซ็นต์ และ ndc เท่ากับ 1 จึงใช้แผนผังเหตุและผลวิเคราะห์สาเหตุทำการยืนยันด้วยหลักการ 3 GEN พบว่า 1) พนักงานวัดแต่ละคนวัดงานในตำแหน่งที่ต่างกัน 2) ขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการวัด 3) เครื่องมือวัดที่ใช้ไม่ละเอียดพอ จึงได้ทำการปรับปรุงโดยเปลี่ยนเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดมากกว่าเดิมจากเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ เป็น VNM ทำให้ค่า GR&R, P/TV ลดลง เท่ากับ 8.62 เปอร์เซ็นต์ และ 10.09 เปอร์เซ็นต์ และค่า ndc เพิ่มขึ้นเท่ากับ 4 ผ่านเกณฑ์ ส่วนสาเหตุความผันแปรของข้อมูลนับมาจากพนักงานไม่เข้าใจเกณฑ์การตัดสิน จึงได้แก้ปัญหาด้วยการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การยอมรับลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานให้มีความชัดเจน จัดอบรมพนักงาน หลังการปรับปรุงทำให้เปอร์เซนต์ประสิทธิผลความสามารถในการวัดซ้ำดีขึ้น 53.33 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มเป็น 80 เปอร์เซ็นต์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พัฐธนิสา เสนีกาญจน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การศึกษาสาเหตุความผิดพลาดในการวัดขนาดของงานพลาสติกด้วยหลักการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA): กรณีศึกษา โรงงานชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พัฐธนิสา เสนีกาญจน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การศึกษาสาเหตุความผิดพลาดในการวัดขนาดของงานพลาสติกด้วยหลักการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA): กรณีศึกษา โรงงานชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พัฐธนิสา เสนีกาญจน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาสาเหตุความผิดพลาดในการวัดขนาดของงานพลาสติกด้วยหลักการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA): กรณีศึกษา โรงงานชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.