รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1062
Title การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวัดความสูงของชิ้นส่วนประกอบโทรศัพท์ด้วยเครื่องวัดความสูง
Creator ภาณุ ศิริศรีวรนันท์
Contributor เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword การออกแบบการทดลอง ,การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ,การทดลองเชิงแฟคทอเรียล 2k ,วิธีการถดถอยของพื้นที่ผิวสะท้อน ,เครื่องวัดความสูง ,Design of experiment ,Complete randomized design ,2k factorial design ,Response surface regression ,Height measurement machine
Abstract กระบวนการวัดความสูงของเครื่องวัดความสูง เป็นกระบวนการสำคัญในการตรวจสอบความผิดปกติในการประกอบชิ้นส่วนภายในโทรศัพท์ ปัจจุบันพบว่าผลจากความสูงที่วัดได้มีค่าความสามารถของกระบวนการเท่ากับ 1.18 โดยมีค่าเฉลี่ยความสูงที่วัดได้แตกต่างจากค่าความสูงมาตรฐาน งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาเพื่อหาระดับปัจจัยของแต่ละปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสามารถของกระบวนการวัด โดยปัจจัยที่ทำการศึกษาในการทดลอง คือ ปัจจัยขนาดพื้นที่จุดวัด ความเร็วในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และระยะความสูงจากหัววัดถึงชิ้นงาน จึงได้ทำการออกแบบการทดลองชนิดสุ่มสมบูรณ์เพื่อศึกษาความมีอิทธิพลของแต่ละปัจจัย จากนั้นจึงทำการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2k แฟกทอเรียล เพื่อวิเคราะห์ผลของอิทธิพลของแต่ละปัจจัยและการมีอันตรกิริยาร่วมของแต่ละปัจจัย จากนั้นทำการออกแบบการทดลองด้วยวิธีการถดถอยของพื้นที่ผิวสะท้อนเพื่อให้ได้สมการที่จะใช้ในการวิเคราะห์หาระดับปัจจัยที่เหมาะสม ซึ่งพบว่า ปัจจัยขนาดพื้นที่จุดวัด 0.2x0.2 ตร.มม. ปัจจัยความเร็วในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 20 มม./วินาที และปัจจัยระยะความสูงจากหัววัดถึงชิ้นงาน 48 มม. ซึ่งทำให้ค่าความแตกต่างของความสูงจากเครื่องวัดความสูงมีค่าใกล้กับค่าความสูงมาตรฐาน โดยหลังจากปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้วสามารถเพิ่มค่าความสามารถของกระบวนการวัดเป็น 1.58 ในเฟสที่ 1 เดือนมกราคม และ 1.61 ในเฟสที่ 2 เดือนมีนาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกระบวนการปัจจุบันถึง 36.4%
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภาณุ ศิริศรีวรนันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวัดความสูงของชิ้นส่วนประกอบโทรศัพท์ด้วยเครื่องวัดความสูง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภาณุ ศิริศรีวรนันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวัดความสูงของชิ้นส่วนประกอบโทรศัพท์ด้วยเครื่องวัดความสูง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภาณุ ศิริศรีวรนันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวัดความสูงของชิ้นส่วนประกอบโทรศัพท์ด้วยเครื่องวัดความสูง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.