รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1061
Title การออกแบบค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการติดเลนส์รวมแสงในการผลิตสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
Creator อดิศร สุขเจริญสมบัติ
Contributor อนินทยา คำกันยา, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ,การออกแบบการทดลอง ,สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ,Process parameter design ,Design of experiment ,Optical fiber manufacturing
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตในขั้นตอนการติดเลนส์รวมแสงในการผลิตสายเคเบิลใยแก้วนำแสง โดยวัดคุณภาพจากการเปรียบเทียบค่าความเข้มแสงที่สูญเสียไปหลังการติดเลนส์รวมแสง จากการใช้แผนภาพแสดงเหตุและผลในการคัดเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการ พบว่ามี 3 ปัจจัยที่ส่งผล คือ การตั้งค่าตำแหน่งชดเชยของเลนส์ การกำหนดความเข้มแสงยูวีในการบ่ม และระยะเวลาในการบ่มด้วยแสงยูวี ผลจากการทดลองโดยใช้แผนการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ พบว่าปัจจัยระยะเวลาในการบ่มด้วยแสงยูวีไม่มีผลต่อค่าความเข้มแสงที่สูญเสียไป เมื่อนำผลการทดลองที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าการปรับตั้งพารามิเตอร์ที่เหมาะสม พบว่าการตั้งค่าตำแหน่งชดเชยของเลนส์ที่เหมาะสม คือ 0.2 ไมโครเมตร และการตั้งค่าความเข้มแสงยูวีที่เหมาะสม คือ 50 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร เมื่อนำค่าระดับพารามิเตอร์ที่เหมาะสมไปทดลองผลิต พบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนของเสียจากการใช้ค่าการปรับตั้งพารามิเตอร์แบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อดิศร สุขเจริญสมบัติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การออกแบบค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการติดเลนส์รวมแสงในการผลิตสายเคเบิลใยแก้วนำแสง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
อดิศร สุขเจริญสมบัติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การออกแบบค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการติดเลนส์รวมแสงในการผลิตสายเคเบิลใยแก้วนำแสง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
อดิศร สุขเจริญสมบัติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การออกแบบค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการติดเลนส์รวมแสงในการผลิตสายเคเบิลใยแก้วนำแสง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.