รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1060
Title การเปรียบเทียบการทำงานของกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดด้วยวิธีทากูชิโดยเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี
Creator พีรพล พินทอง
Contributor อภิวัฒน์ มุตตามระ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword เครื่องกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด ,ความเรียบผิว ,อัตราการขจัดเนื้องาน ,โคบอลต์โครเมียม ,Wire cut ,Wire electrical discharge machine ,Surface roughness ,Material removal rate ,Cobalt chromium
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการทำงานของกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดด้วยวิธีทากูชิโดยเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี ด้วยเครื่องกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด (WEDM) ซึ่งชิ้นงานที่ใช้ศึกษาคือโลหะโคบอลต์โครเมียม (CoCr) โดยศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเรียบผิว (Ra) อัตราการขจัดเนื้องาน (MRR) และความกว้างของรอยตัด (Kerf width) ซึ่งปัจจัยที่ต้องการศึกษาประกอบด้วย กระแสไฟฟ้า (I) ความเร็วในการเดินเส้นลวด (Ws) และความต่างศักย์ (V) โดยลำดับของการทดลองจะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยใช้ Orthogonal Array ชนิด L9 จากการศึกษาพบว่าเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีที่มีการปรับค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 7 แอมแปร์ ความเร็วในการเดินเส้นลวดเท่ากับ 12 เมตรต่อวินาที และความต่างศักย์เท่ากับ 10 โวลต์ เป็นค่าปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการขจัดเนื้องานที่มากที่สุด คือ 96.83 ตารางมิลลิเมตรต่อนาที และการปรับค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 5 แอมแปร์ ความเร็วในการเดินเส้นลวดเท่ากับ 8 เมตรต่อวินาที และความต่างศักย์เท่ากับ 8 โวลต์ เป็นค่าปัจจัยที่ส่งผล ต่อความเรียบผิวอยู่ในระดับดีที่สุด คือ 1.56 ไมโครเมตร
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พีรพล พินทอง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การเปรียบเทียบการทำงานของกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดด้วยวิธีทากูชิโดยเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พีรพล พินทอง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การเปรียบเทียบการทำงานของกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดด้วยวิธีทากูชิโดยเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พีรพล พินทอง และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเปรียบเทียบการทำงานของกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดด้วยวิธีทากูชิโดยเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.