รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1059
Title การวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักร: กรณีศึกษาผู้ผลิตแม่พิมพ์
Creator กรพินธุ์ ชัยวรรณธรรม
Contributor มณฑลี ศาสนนันทน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword การวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักร ,ระยะเวลาคืนทุน ,อัตราผลตอบแทนการลงทุน ,Machine replacement analysis ,Payback period ,Return on investment
Abstract บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับการทดแทนเครื่องจักรโดยใช้กรณีศึกษาผู้ผลิตแม่พิมพ์ ในธุรกิจดังกล่าวมีการใช้งานเครื่องจักรที่สำคัญ คือ เครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า Wire Cut EDM ที่สามารถตัดชิ้นงานได้หลากหลาย ให้ขนาดชิ้นงานเที่ยงตรง ให้ผิวชิ้นงานเรียบ เป็นต้น เมื่อมีการใช้งานเครื่องจักรเป็นระยะเวลานาน ประสิทธิภาพของเครื่องจักรลดลง เกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง และเกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน โดยพิจารณาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่าเทียบเท่ารายปี (Annual Worth) มูลค่าเงินปัจจุบัน (Net Present Value) ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน พบว่าเครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า Wire Cut EDM แบบ Multi cutting มีความเหมาะสมที่จะลงทุนเพราะโครงการมีระยะเวลาคืนทุนและผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กรพินธุ์ ชัยวรรณธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักร: กรณีศึกษาผู้ผลิตแม่พิมพ์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กรพินธุ์ ชัยวรรณธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักร: กรณีศึกษาผู้ผลิตแม่พิมพ์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กรพินธุ์ ชัยวรรณธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. การวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักร: กรณีศึกษาผู้ผลิตแม่พิมพ์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.